Grønne løsninger for skipsfarten

geir hellumWärtsiläStrenge regler for SOx utslipp bidrar til et globalt klimaskifte i skipsfarten. – Fra 1. januar 2020 ble IMO reglene for SOx utslipp fra diesel eksos (max. 0,5% svovel i fuel) innført til å omfatte all skipstrafikk på alle verdens hav. De aller fleste skip må i første omgang gå over til renere drivstoff, noe som vil føre til økt etterspørsel og derigjennom sannsynligvis høyere pris på marin diesel. Dette vil i sin tur føre til at våre ECG anlegg (Exaust Gas Cleaning) blir ytterligere attraktive fra et økonomisk synspunkt. Fra 1970-tallet har det eksistert IMO-regler (International Maritime Organization) som også medfører at alle tankskip over en viss størrelse som transporterer brennbare væsker, må utstyres med et klassegodkjent Inert Gass System (IGS). Dette har drevet virksomheten vår. Vi har fra starten vært en ledende aktør med rundt 30% global markedsandel med rundt 3000 anlegg levert. Mange av anleggene er fortsatt i drift over hele kloden, og disse er grunnlag for vår omfattende After Sales virksomhet,sier adm. direktør Geir Hellum i Wärtsilä Moss.

Read More

Fremragende klimasatsing ved Elkem Salten

elkem_marketing_logo_rgb (1)Ove SordahlEnergigjenvinningsanlegget som nå er under bygging, vil gjøre Elkem Salten til verdens mest energieffektive silisiumverk og gjenvinne så mye som 275 GWh elektrisitet årlig, tilsvarende forbruket til om lag 15.000 husstander. Klimaprosjektet har en utbyggingskostnad på 1 milliard kroner. Elkem Salten verk har også rullet ut NOx regulerende miljøteknologi og kutter NOx utslipp. Ovn 1 som nå gjenstår er planlagt ombygget i løpet av våren. Oppgraderingen har en totalramme på om lag 250 millioner kroner, og får også nå god støtte fra NOx-fondet. Etter ombyggingen vil verket ha som målsetting å ha halvert NOx-utslippene fra sine tre smelteovner, tilsvarende 500.000 dieselbiler, sier verksdirektør Ove Sørdahl ved Elkem Salten.

 
Read More

Solid posisjon for Rosenberg Worley

GHW2Rosenberg Worley I dag har vi femten aktive prosjekter og av disse er tre milliardkontrakter på henholdsvis Jotun FPSO, Martin Linge og Nova. Kontraktene passer oss svært godt og favner hele vår bredde av tjenester som engineering, prosjektledelse, innkjøp, bygging på verkstedet og installasjoner offshore. Trenden vi nå ser i markedet gir oss bedre forutsigbarhet og evne til å planlegge virksomheten. Vi står nå godt posisjonert i markedet og med en robust organisasjon, gode fasiliteter og en sterk eier. Ordrereserven er solid og gir oss godt belegg frem mot 2022, sier adm. direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg Worley.


Read More

Westcon Yards – nyskapende med høy miljøprofil

westcon-logooysteinmatre-1248 copyVi har nå tre ferger under bygging for Norled. MS Hjellestad med plass til 16 biler leveres i februar, et fartøy med halvautomatisk lading og biodiesel som supplement. De to andre fergene er av en helt annen dimensjon med plass til 80 biler og 299 passasjerer. Den ene blir verdens første hydrogenferge med nullutslipps drivstoff, den andre blir batteri-drevet. En milliardkontrakt ble signert på slutten av fjoråret for bygging av et nytt krillfartøy til Rimfrost og Stig Remøy. Det 120 meter lange fartøyet vil sette en ny standard innen miljø og bærekraft. På riggsiden ligger nå Paul B. Loyd Jr. fra Transocean inne for klassing og installasjon. Vi ønsker å være med å bidra til grønne rigger for å redusere CO2 fotavtrykket, sier Øystein Matre, adm. direktør i Westcon Yards.


Read More

Vinner stadig nye subsea prosjekter

nymo_logoboyeVi har nå fem subsea strukturer i arbeid ved verkstedene i Eydehavn og Vikkilen. De pågående prosjektene skal leveres i år og ut i 2021, men det er mange nye prosjekter i anbudsprosess. Subsea markedet ser relativt lyst ut både på norsk sokkel og internasjonalt. Vi har vært en av aktørene som har bygget flest undervannsanlegg for norsk sokkel, nær ett hundre strukturer. De to største prosjektene har vært Snøhvit og Troll. Vi registrerer at når kvalitet og leveringssikkerhet er avgjørende, oppnår vi kontrakter innen dette segmentet, sier adm. direktør Øyvind Riiber Boye i a.s Nymo.


Read More

Grønn industribygging i milliardklassen

Nils G. Gjelstenlogo nikkelverk copy1,2 milliarder kroner investeres i nytt kobber elektrolyseanlegg ved Nikkelverket, og Enova bidrar med 380 millioner kroner. Det er et omfattende arbeid vi har foran oss. Vi oppfører et helt nytt bygg for elektrolysen med tanker, anoder, katoder, prosessrør, ventilasjon, avtrekk, scrubber-system, pumper, strømskinner og infrastruktur. Vi må tenke langsiktig, og det vi gjør nå er å forberede Nikkelverket for en tidshorisont fra 2022 til 2035. Det nye anlegget vil få høyere grad av automatisering og digitalisering. Det vil også oppnå fire ganger så høy effektivitet som dagens anlegg. Energibruken reduseres med 35 GWh. Når det nye anlegget skal være ferdigstilt i fjerde kvartal 2022, konverteres produksjonen fra det eldre elektrolyseanlegget til det nye, og det gamle blir demobilisert, sier Nils G. Gjelsten, adm. direktør i Glencore Nikkelverk AS.

Read More

Motorer for the grønne skiftet

fmv-180

Jon Erik RøvVi har stort fokus på det grønne skiftet. Rent teknisk utvikler og leverer vi de motorene som gir lavest mulig utslipp av NOx, svovel og CO2, og bare ved å skifte fra diesel til gass på skipsfartøy så reduseres NOx utslipp med 90%, CO2 med 20% og svovel finnes ikke. Klima er en global utfordring, og det som er spennende og spesielt i Øst-Europa er at en del gamle kullkraftverk ønskes erstattet med gassmotorer. Da konkurrer vi med utslipp fra gamle kullkraftverk der vi kan bidra med en enorm reduksjon i selve utslippet og betydelig bedre virkningsgrad. Totalt sett er det en kjempegevinst for miljøet, sier Jon Erik Røv, VP Bergen Engines – Rolls-Royce Power Systems.

Read More

Grønn industriell utvikling til 1,55 milliarder kroner

Johan BergWacker logo25Hydro Husnes utvider produksjonen og starter opp igjen Hall B i 2020, et omfattende arbeid med rehabilitering, infrastruktur og installering av elektrolyse celler. Samtidig utvides produksjonen av aluminium til bilindustrien med oppgradering av støperiet. – Når vi starter opp i 2020, vil den oppgraderte produksjonshallen oppnå 15% høyere volum fra elektrolyse cellene. Vi har ambisjon om å ta ned 0,3 kWh pr kilo aluminium, som utgjør ca. 2 – 3% energieffektivisering, sier fabrikksjef Johan Berg ved Hydro Husnes.

Read More

Elkem Carbon investerer i ny ovnkapasitet

YARAOdd Olsen

De siste årene har vi investert 180 MNOK i et stort renseanlegg og bygget energigjenvinning for en del av ovnsparken. Anlegget er installert på tre av Elkem Carbon sine tretten smelteovner og anlegget vil rense 98% av svovelen fra de tre ovnene. Totalt sett vil dette bidra til rensing av nesten 70% av all svovel og spare luften for 620 tonn svoveldioksid. Vi har også bygget en ny ovn og holder på med den andre som skal være ferdig til våren neste år. Inklusive infrastruktur er byggekost for begge ovnene omlag 150 MNOK. I tillegg har interne forbedringsprosesser bidratt til økt produksjonskapasitet på om lag 20%. Vi benytter i dag 110 GWh årlig, og har spart 25% av energiforbruket, sier verksdirektør Odd Olsen ved Elkem Carbon.

Read More

Klima, matforsyning og fornybar energi

YARAPer-Knudsen2

Yara har økt produksjonskapasiteten av kalksalpeter fra 630.000 tonn til 840.000 tonn årlig. Fullgjødselproduksjonen har økt med ca. 50.000 tonn i året. Selv om vi transporterer vårt gjødsel over store avstander, så er det totale CO2 utslippet på det tidspunktet bonden sprer gjødselen på åkeren, lavere fra vårt fullgjødsel enn om de benyttet lokal gjødselkvaliteter av mindre virkningsgrad. For eksempel ammoniakk i Kina lages stort sett fra kull som slipper ut to til tre ganger mer CO2 per tonn ammoniakk enn det vi gjør. Om vi ikke skulle bruke mineralgjødsel i det hele tatt i verden, ville matvareproduksjonen synke med nesten 50%, så gjødsel er et helt nødvendig innslag i verdens matvareproduksjon, sier adm. direktør Per Knudsen i Yara Norge AS.
 

Read More