Høy aktivitet i Linjebygg

Hellum, Terje_nov 2016linjebygg
Det har vært et krevende år med stramme myndighetspålagte Covid19 restriksjoner. Spesielt innreiserestriksjonene har begrenset kapasiteten til å gjennomføre pågående prosjekter. Dette har vært en stor utfordring, men høstens lettelser for innreise har gitt bedre tilgang på ressurser. Omsetningen har tatt seg godt opp, og vi rekrutterer til de fleste disipliner, og det er et godt tegn. Vi forventer en omsetning på ca 800 MNOK i 2021 og, vi ser ytterligere vekst i 2022. Vi har ansatt 100 nye medarbeidere hittil i år og vil ansette ytterligere for å møte økt etterspørsel, sier Terje Hellum, adm. direktør i Linjebygg AS.


 
 
 
 

INTERVJUET

 

Linjebygg AS leverer vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter til olje- og gassektoren. Dette omfatter engineering, leveranse og gjennomføring offshore eller på land. Selskapet har omlag 750 ansatte inkl. datterselskapet MainTech AS. Hovedkontoret ligger i Molde og med prosjektkontorer i Stavanger, Trondheim, Bergen og Hammerfest. Selskapet er en del av Altrad Group, et konsern med ca 42.000 ansatte og base i Frankrike. Gruppen har verdensomspennende aktivitet og en omsetning på ca. 35 milliarder kroner. Linjebygg omsatte for 785 MNOK i 2020, avvikende regnskapsår pr. 31.08 www.linjebygg.no

 
 
Intervju med Terje Hellum, adm. direktør i Linjebygg AS.

 
Hva er status aktivitetsnivå?

Det har vært et krevende år med stramme myndighetspålagte Covid19 restriksjoner. Spesielt innreiserestriksjonene har begrenset kapasiteten til å gjennomføre pågående prosjekter. Dette har vært en stor utfordring, men høstens lettelser for innreise har gitt bedre tilgang på ressurser. Omsetningen har tatt seg godt opp, og vi rekrutterer til de fleste disipliner, og det er et godt tegn. Vi forventer en omsetning på ca 800 MNOK i 2021 og vi ser ytterligere vekst i 2022. Vi har ansatt 100 nye medarbeidere hittil i år og vil ansette ytterligere for å møte økt etterspørsel.
 
Linjebygg har skutt fart de siste årene og tatt markedsandeler. Hva er status?

Vi arbeider for å levere optimalt innen de kontraktene vi har, og gode leveranser i etablerte kontrakter er det beste vi kan gjøre. Vi har brukt mye krefter på kostnadsreduksjoner, effektivisering samt å bygge konkurransekraft. Det har gitt resultater.
Vi har store kontrakter både offshore og på landanlegg, og opplever vekst i våre rammeavtaler. En betydelig kontrakt med Equinor kom på plass i januar 2016, og i samme perioden vant vi en avtale med Equinor på landanleggene Sture og Kollsnes samt en kontrakt med Aker BP. Det er god utvikling i kontraktene, og vi er nå i en situasjon der vi ansetter ingeniører og fagfolk til en rekke posisjoner i selskapet for å tilpasse oss et økende aktivitetsnivå.

Vi har en klar målsetting om å være en stor aktør i Norge, og det å fortsette med å ta markedsandeler er strategisk viktig for oss. Det er ikke nødvendigvis størrelse som betyr alt, men det er viktig at man har et volum som gir stordriftsfordeler.
 
Hva er arbeidsomfanget på kontraktene?

Equinorkontraktene innen ISO-tjenester (isolering, stillas og overflatebehandling) omfatter Oseberg C, Sør og Øst, Heimdal, Heidrun, Njord AB, Norne og Aasta Hansteen. Dette er en rammeavtale som strekker seg over 15 år (fra 2016). For Kollsnes og Sture løper ISO-avtalen over 10 år. I tillegg til ISO-fagene innbefatter avtalene også tjenester knyttet til blant annet tilkomstteknikk og rigging.

Rammekontrakten med Aker BP gjelder modifikasjoner, inspeksjon og multidisipline vedlikeholdstjenester basert på tilkomstteknikk. Kontrakten gjelder alle BP´s 13 plattformer og ett produksjonsskip på norsk sokkel, hvilket omfatter feltene: Valhall, Hod, Ula, Tambar og Skarv. Kontrakten har en varighet på 3 år, og inntil 9 år med opsjonsperioder.

Vi har også en rammeavtale med Aker Solutions som omfatter ISO tjenester på deres prosjekter. I starten av 2018 fikk vi tildelt en rammekontrakt for Nyhamna gass-anlegg og Draugen plattformen. Kontrakten gjelder leveranse av ISO-fag samt tilkomstteknikk, habitat, kaldkutting og arkitektfag. Total varighet med opsjoner kan strekke seg over 10 år. Tildelingene av Nyhamna anlegget var en innertier for oss. Med hovedkontor i Molde er jo anlegget del av vår bakgård, og dermed ekstra viktig.

Vi har nå en samlet ordrereserve på om lag 5 milliarder kroner. Dette gir oss en solid posisjon og et svært godt fundament for videre utvikling.
 
Hvor er primærmarkedet?

Hovedmarkedet er olje og gass i Norge, men vi er en del av et stort konsern som er over hele verden, med unntak av Nord- og Sør-Amerika. Det gir oss også tilgang på internasjonale markeder.

Prosjektene våre kan være krevende og inneholder ofte utvikling av innovative løsninger, testing og utførelse offshore innenfor vedlikehold og modifikasjoner i vanskelig tilgjengelige områder. Vi benytter ofte avanserte rigge- og løftemetoder i kombinasjon med tilkomstteknikk. Det er stor grad av produktutvikling og innovasjon for spesialutstyr og robotisering i prosjektene.

Vi har noen fagområder der vi er litt annerledes enn de vi konkurrer direkte med på ISO fag, og har også spesialkompetanse på bl.a. rigge- og løfteløsninger med vanskelig tilkomst, spesielle kutteløsninger og betong rehabilitering og inspeksjon offshore. Slike spesialiteter gir også et konkurransefortrinn.
 
Hvilke prosjekter er det dere nå posisjonerer dere mot?

Det blir spennende å se hva som skjer med Johan Castberg, og hva Equinor gjør ift. vedlikeholds- og driftskontraktene der. Samtidig er prosjektmarkedet interessant både nasjonalt og internasjonalt. Nylig signerte Equinor og partnerskapet kontrakter med hovedleverandører på flere prosjekter, og slike prosjekter er interessante for vår virksomhet, og her ser vi et potensiale for ytterligere vekst. Samtidig ser vi muligheter mot landbasert industri. Det skal iverksettes store investeringer mot helseforetak/sykehus, kraftlinjer, veiprosjekter, broer, tunneler, m.v. Her er vi aktivt søkende etter nye oppdrag. De siste månedene har vi hatt vedlikeholdsprosjekter på landbasert vind.

Konsernet har forøvrig gjort flere oppkjøp siste månedene. Det skaper synergier. Vi har nesten kontinuerlige prosjekter rundt i verden sammen med våre søsterselskap, avslutter Terje Hellum.

 
Profilannonser
Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;
 

    

 
 
 
 


 

For videre informasjon: www.norspray.no
 


 

For videre informasjon: www.dfrental.no