Fremragende klimasatsing ved Elkem Salten

elkem_marketing_logo_rgb (1)Ove SordahlEnergigjenvinningsanlegget som nå er under bygging, vil gjøre Elkem Salten til verdens mest energieffektive silisiumverk og gjenvinne så mye som 275 GWh elektrisitet årlig, tilsvarende forbruket til om lag 15.000 husstander. Klimaprosjektet har en utbyggingskostnad på 1 milliard kroner. Elkem Salten verk har også rullet ut NOx regulerende miljøteknologi og kutter NOx utslipp. Ovn 1 som nå gjenstår er planlagt ombygget i løpet av våren. Oppgraderingen har en totalramme på om lag 250 millioner kroner, og får også nå god støtte fra NOx-fondet. Etter ombyggingen vil verket ha som målsetting å ha halvert NOx-utslippene fra sine tre smelteovner, tilsvarende 500.000 dieselbiler, sier verksdirektør Ove Sørdahl ved Elkem Salten.

 

 
 

INTERVJUET

Elkem Salten, som i dag er et av verdens største og mest moderne silisiumverk, eksporterer silisium og microsilicaprodukter til hele verden. De viktigste produktene fra Elkem Salten er silisium med en renhet i området 96–99 %, microsilica og SIDISTAR®. Med full drift produserer Elkem Salten 80.000 tonn Silisium, 32.000 Microsilica inkludert 8.000 tonn Sidistar årlig. Silisium framstilles av råvarene kvarts og karbonmaterialer. Mineralet kvarts blandes med karbonmaterialene kull og koks som smeltes med temperaturer opp mot 2000 celsiusgrader. www.elkem.no


Intervju med verksdirektør Ove Sørdahl i Elkem Salten

 
Elkem og Kvitebjørn Energi har en samarbeidsavtale om etablering av energigjenvinningsanlegg ved smelteverket Elkem Salten i Nordland. Hva er bakgrunn og status for prosjektet?

Investeringsbeslutningen for energigjenvinningsanlegget ble gjort på vårparten i 2018, og et betydelig klimaprosjekt ble påbegynt. Enova innvilget en støtte på 35 prosent, opp til 350 millioner kroner. Anlegget som vil kunne gjenvinne så mye som 275 GWh elektrisitet årlig, tilsvarer forbruket til om lag 15.000 husstander.

Energigjenvinning er Elkems og smelteverksindustriens fremste bidrag til å redusere verdens klimautslipp, og investeringsstøtte fra Enova er helt avgjørende for igangsettelse av denne type prosjekter. I dette prosjektet hentes ca. 28% av energien som i dag går direkte til luft.

Nå går energien rett fra skorstein til filter, men i denne prosessen går det via rørsystemer til tre dampkjeler, en for hver ovn. Via dampturbin, kondensator og generator omdannes energien og går til el-nettet via transformator.

Teknologien er kjent. Det handler om dampkjeler og en turbin i etterkant, men det handler også mye om hvordan anlegget bygges for å finne den mest lønnsomme løsningen. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 1 milliard kroner.

Turbin og kjeler nærmer seg ferdigprodusert og vil bli ferdigmontert på anlegget. Bygningene er reist og er i sluttfasen for ferdigstillelse. En stor del av røykrørene fra ovnene er montert, men rørene vil først bli ferdig oppkoblet når dagens ovner er koblet av eksisterende skorsteiner og klar for innslag fra de nye røykrørene. Ovn 2 og 3 vil bli stanset noen dager for oppkobling, mens ovn 1 vil bli montert direkte etter en planlagt teknologioppgradering. Deretter blir det uttesting av system og kjeler før tilkobling av turbin.

Energigjenvinningsanlegget vil gjøre Elkem Salten til verdens mest energieffektive silisiumverk og sikrer vår konkurransekraft i årene fremover. Samarbeidet foregår gjennom et felleseid selskap, og Salten Energigjenvinning er forventet ferdig fjerde kvartal 2020.
 

Elkem Salten – Verdens mest energieffektive og reneste silisiumverk – Foto: Elkem


Elkem Salten verk har rullet ut NOx regulerende miljøteknologi og kutter NOx utslipp. Hva er omfanget og status?

I 2015 investerte vi om lag 145 millioner kr i en teknologioppgradering på ovn 3. Prosjektet var del av vår strategiske plan for å redusere NOx-utslippene, og NOx-fondet bidro med et betydelig tilskudd. NOx-reduksjonen som følge av tiltaket ble anslått til 425 tonn NOx eller 150.000 dieselbiler. Oppgraderingen var av samme NOx-reduserende teknologi som ble innført på Ovn 2 i 2013, en omfattende ombygging av røykoppløp over smelteovnen samt ovnens chargerings-system. Prosjektet var en suksess, og NOx verdiene er faktisk lavere enn anslått. Dette har vært et viktig klimaprosjekt for Elkem og et stort løft for Salten verk.

Ovn 1 som nå gjenstår er planlagt ombygget i løpet av våren. Oppgraderingen har en totalramme på omlag 250 millioner kroner og får også nå god støtte fra NOx-fondet. Etter denne ombyggingen vil verket ha som målsetting å ha halvert NOx-utslippene fra sine tre smelteovner, tilsvarende 500.000 dieselbiler.

Silisiumsproduktene fra Elkem Saltens tre smelteovner er strategisk viktige komponenter i produksjon av aluminium til bil, mobiltelefoner, elektronikk og en rekke silikon-produkter. Spesialproduktene Elkem Microsilica® og Sidistar® brukes i bl.a. flammehemmende produkter, samt som forsterkning av betong til bygninger, tuneller og broer.


Kort om NOx –

Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør, økt konsentrasjon av bakkenært ozon og bidrar til dårlig lokal luftkvalitet. Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp i Norge. Norge er gjennom Göteborg-protokollen forpliktet til å redusere NOx-utslipp til 156.000 tonn i året. I 2017 var Norges samlede utslipp på 165.000 tonn. Industrien står for 11% av det samlede utslippet.


Elkem Salten benytter biobrensel i produksjonen. Hva er omfanget i dag?

I smelteovnen mates det inn kvarts og ulike typer karbonholdig materiale: Koks, kull, trekull og treflis. Biobrensel eller treflisandelen er vesentlig høyere enn for bare noen år tilbake, og vi benytter i dag ca. 100.000 tonn i året. Elkem forsker målrettet for å bruke mer biokarbon, og gå mer og mer bort fra fossilt karbon.


Markedet for silisium pt.?

Det er tre hovedmarkeder for silisium; solar, aluminiums- og kjemikalieindustrien. Det er de to siste markedene vi leverer til, og alle tre markedene er i vekst, og prisnivået har bedret seg noe siste året. Det er svingninger i prisbildet for silisium og verdensøkonomien er utslagsgivende. Det pågående handelspresset mellom USA og Kina påvirker økonomien globalt og dermed pris og etterspørsel, men vi er optimister og utsiktene lover bra i det lange bildet, avslutter Ove Sørdahl.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;