Grønn industribygging i milliardklassen

Nils G. Gjelstenlogo nikkelverk copy1,2 milliarder kroner investeres i nytt kobber elektrolyseanlegg ved Nikkelverket, og Enova bidrar med 380 millioner kroner. Det er et omfattende arbeid vi har foran oss. Vi oppfører et helt nytt bygg for elektrolysen med tanker, anoder, katoder, prosessrør, ventilasjon, avtrekk, scrubber-system, pumper, strømskinner og infrastruktur. Vi må tenke langsiktig, og det vi gjør nå er å forberede Nikkelverket for en tidshorisont fra 2022 til 2035. Det nye anlegget vil få høyere grad av automatisering og digitalisering. Det vil også oppnå fire ganger så høy effektivitet som dagens anlegg. Energibruken reduseres med 35 GWh. Når det nye anlegget skal være ferdigstilt i fjerde kvartal 2022, konverteres produksjonen fra det eldre elektrolyseanlegget til det nye, og det gamle blir demobilisert, sier Nils G. Gjelsten, adm. direktør i Glencore Nikkelverk AS.

 
 
 

INTERVJUET

 

Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konsernet Glencore, med 155 000 ansatte og kontraktører i over 50 land.
Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 587 ansatte. Egenutviklet teknologi gjør selskapet til et av verdens ledende nikkelraffinerier.
www.nikkelverk.no

 

Intervju med adm. direktør Nils G. Gjelsten i Glencore Nikkelverk AS

 

1,2 milliarder kroner skal investeres i nytt kobber elektrolyseanlegg ved Nikkelverket, og Enova bidrar med 380 millioner kroner. Hvor står prosjektet i dag?

I januar i fjor satte vi spaden i jorda. Dette er et prosjekt vi har jobbet med de siste 10 årene, både i forhold til prosessutvikling, prosjektering og uttesting av et pilotanlegg. Den endeling investeringsbeslutningen ble tatt i desember i 2018.

Nikkelverket produserer årlig ca. 40 000 tonn med kobber, men dagens teknologi er tuftet på gammel og arbeidsintensivt utstyr som i liten grad lar seg effektivisere. Derfor har vi utviklet en ny og innovativ teknologi. Et mindre pilotanlegg som ble igangsatt i 2012 i Kristiansand, danner grunnlaget for prosjektet.

Teknologien skal nå brukes full skala i et demonstrasjonsanlegg som skal ha kapasitet til å produsere like mye kobber som i dag og med over 30 prosent mindre energi. Det betyr at energibruken kan reduseres med hele 35 GWh. Det nye anlegget vil få mye høyere grad av automatisering og digitalisering. Det vil også oppnå fire ganger så høy effektivitet som dagens anlegg. Når det nye anlegget skal være ferdigstilt i fjerde kvartal 2022, konverteres produksjonen fra det eldre elektrolyseanlegget til det nye, og det gamle blir demobilisert.

Det er et omfattende arbeid vi har foran oss. Vi oppfører et helt nytt bygg for elektrolysen med tanker, anoder, katoder, prosessrør, ventilasjon, avtrekk, scrubber-system, pumper, strømskinner og infrastruktur. Vi må tenke langsiktig, og det vi gjør nå er å forberede Nikkelverket for en tidshorisont fra 2022 til 2035.

Bygget er nå i ferd med å reise seg. Grunnarbeid er utført, betongarbeid pågår og infrastrukturen ift. installasjonsarbeid med rørføringer og tanker vil starte i slutten av januar.

 
Oversiktsbilde kobberanlegget

Oversiktsbilde – Elektrolysebygget under oppføring. Foto: Glencore Nikkelverk.
(Forstørr bildet ved klikk)

 

Hvordan er markedsforholdene?

På global basis i 2019 var etterspørselen etter nikkel høyere enn produksjonen, og normalt sett ville det hatt en positiv effekt på prisene, men de makroøkonomiske bekymringene som Brexit og handelsstrider har overgått den positive effekten.

Markedet på to millioner tonn viser at behovet for nikkel er stort på verdensmarkedet. Den økonomiske oppturen i Europa har påvirket markedet positivt, og de makroøkonomiske tallene har gitt grunn til optimisme. Men, Kina er en viktig aktør både på tilbud og etterspørsel og en driver i dette markedet.

Forbruksøkningen av Nikkel globalt forventes å fortsette i takt med videre urbanisering. I de fremvoksende økonomiene som Kina og India angir analytikere en vekst på i overkant av 6% årlig. Forbruket av metaller øker i takt med bruttonasjonal produktet per capita, og det gjør at vi har en ganske bratt økning i metall intensiteten, med andre ord mengde metaller forbrukt ift. bruttonasjonal produkt per capita.

For kobolt er situasjonen en helt annen. Det er et metall som har økt betydelig i pris. Grunnen til det er stor etterspørsel etter kobolt inn i batterier.

Veksten av elektriske biler er nå brattere enn mange først antok, og batterimarkedet forventes også å være et svært viktig og raskt voksende segment for nikkelforbruket fremover ettersom både kobolt og nikkel inngår i batterier.

 

Hvor hentes råstoffet fra, og hvem er sluttkundene?

I dag får vi hovedsakelig råstoffet fra Canada og mindre mengder fra andre deler av verden. Vi stiller til rådighet produksjons- og raffineringskapasitet. Vi eier ikke råstoffene, men tar en raffineringslønn for bearbeidingen som gjøres i form av å konvertere et halvfabrikat til et ferdig produkt. I fjor produserte vi i omlag 92.000 tonn nikkel, 22.000 tonn kobber og 4.360 tonn kobolt.

Glencore Nikkelverk i Kristiansand produserer verdens reneste nikkel og kobolt. Nikkel og kobolt kan med den renhet Nikkelverket produserer, benyttes i legeringer som kan motstå ekstreme termiske og mekaniske belastninger, bedre enn noe annet stoff. Vi er også verdens største resirkulatør av koboltskrap som gjenvinnes til vårt høyverdige kobolt produkt.

2/3 av all nikkel går til syrefast stål og ender opp i produkter som vi omgås til daglig, – eksempelvis vasker på kjøkkenet, spisebestikk, biler, medisinsk utstyr og ikke minst forskjellige konstruksjonsmaterialer.

Når det gjelder nikkelet fra raffineringsverket i Kristiansand, brukes det på grunn av sin høye renhet i større grad til fornikling samt til høyverdige legeringer som skal tåle stor påkjenning, eksempelvis til flymotorer. Spesielt flyindustrien har bidratt positivt for etterspørselen.

 

Hvordan har bedriften taklet miljøet?

Vi har redusert et allerede lavt svoveldioksid til luft med over 90% mot nærmest et null nivå, og det ble gjort ved å installere en sjøvanns-scrubber fra avgassen på svovelsyrefabrikken. Vi tar avgassen og lar den reagere med sjøvann. Om vi går 30 år tilbake i tid, så slipper vi i dag ut mindre enn 1% av det vi den gang gjorde, altså en reduksjon på over 99% av metallutslippene nikkel, kobber og kobolt. Vi ligger med god margin innenfor kravene til Klif i vårt miljøregnskap. I tillegg jobber vi systematisk med å redusere utslipp til luft gjennom prosessforbedringer.

 

Strategien videre?

Vi skal være en høykvalitetsleverandør av Nikkel til markedet. Vi har fokus på operasjonell strategi, mye vekt på produktivitetsforbedring i vårt forretningssystem hvor mye dreier seg om operatøransvar og operatør-drevet forbedring. Strategien er fortsatt å investere klokt i bedriften og sørge for at all investert vedlikeholds kapital har en produktivitets gevinst i seg. Det aller viktigste for oss er likevel Helse, Miljø og Sikkerhet der vi jobber mot null skader. Da må også vi være lokomotivet for virksomheter som er tilknyttet vår virksomhet slik at vi sammen utvikler oss og skaper trygge arbeidsforhold, avslutter Nils G. Gjelsten.
 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

      

 

                 

 

                

 

                 
 


Nikkelverket Glencore
Glencore Nikkelverk i Kristiansand