Fremragende klimasatsing – Nytt energisparende kobber elektrolyseanlegg

Nils G. Gjelstenlogo nikkelverk copy1,2 milliarder kroner er investert i nytt kobber elektrolyseanlegg ved Nikkelverket. Teknologien skal nå brukes full skala i et demonstrasjonsanlegg med 35 prosent mindre energiforbruk. Det betyr at strømforbruket kan reduseres med hele 26 GWh ved 30.000 tonn produksjon. Det nye anlegget vil få mye høyere grad av automatisering og digitalisering. Det vil også oppnå fire ganger så høy effektivitet som dagens anlegg. Når det nye anlegget starter konverteres produksjonen fra det eldre elektrolyseanlegget til det nye, og det gamle blir demobilisert, sier Nils G. Gjelsten, adm. direktør ved Glencore Nikkelverk.


 
 
 

INTERVJUET

 

Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konsernet Glencore, med 155 000 ansatte og kontraktører i over 50 land.
Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 520 ansatte. Egenutviklet teknologi gjør selskapet til et av verdens ledende nikkelraffinerier.
www.nikkelverk.no

 

Intervju med adm. direktør Nils G. Gjelsten i Glencore Nikkelverk AS

 

1,2 milliarder kroner investeres i nytt kobber elektrolyseanlegg ved Nikkelverket, og Enova bidrar med 380 millioner kroner. Hva er status?

Nå står bygget ferdig. Prosessutstyret er installert og planen er en forsiktig oppstart i begynnelsen av andre kvartal. Dette er et prosjekt vi har jobbet med de siste 10 årene, både i forhold til prosessutvikling, prosjektering og uttesting av et pilotanlegg. Den endeling investeringsbeslutningen ble tatt i desember i 2018 og spaden ble satt i jorda januar 2019.

Nikkelverkets kobberproduksjon er tuftet på gammel og arbeidsintensivt utstyr som i liten grad lar seg effektivisere. Derfor har vi utviklet en ny og innovativ teknologi. I dag produserer vi omlag 20.000 tonn kobber årlig. Det nye anlegget har imidlertid en årlig produksjonskapasitet for 30.000 tonn.

Teknologien skal nå brukes full skala i et demonstrasjonsanlegg med 35 prosent mindre energiforbruk. Det betyr at strømforbruket kan reduseres med hele 26 GWh ved 30.000 tonn produksjon. Det nye anlegget vil få mye høyere grad av automatisering og digitalisering. Det vil også oppnå fire ganger så høy effektivitet som dagens anlegg. Når det nye anlegget starter konverteres produksjonen fra det eldre elektrolyseanlegget til det nye, og det gamle blir demobilisert.

Det er et omfattende arbeid vi har gjennomført. Et helt nytt bygg for elektrolysen er oppført med tanker, anoder, katoder, prosessrør, ventilasjon, avtrekk, scrubber-system, pumper, strømskinner og infrastruktur. Vi tenker langsiktig, og kobberproduksjonen ved Nikkelverket er nå forberedt for mange år framover. Glencore sine gruver har foreløpig en tidshorisont til 2035. En gruve har en forventet levetid, men et raffineringsverk som Nikkelverk kan videreføres basert på nye råstoffkilder.

 
Oversiktsbilde elektrolysehall

En av de to elektrolysehallene – Foto: Glencore Nikkelverk.
(Forstørr bildet ved klikk)

 

Hvordan er markedsforholdene?

På global basis er etterspørselen etter nikkel økende, og det har en positiv effekt på prisene.

Markedet på to millioner tonn viser at behovet for nikkel er stort på verdensmarkedet. De makroøkonomiske tallene gir grunn til optimisme. Pandemien har ikke påvirket vårt marked nevneverdig. Kina er en viktig aktør både på tilbud og etterspørsel og en driver i dette markedet.

Forbruksøkningen av nikkel forventes å fortsette i takt med elektrifisering og i en verden som blir mer modernisert. Nikkel er et av de viktigste elementer i batterier som har en eksponentiell vekst og samtidig øker nikkel andelen i rustfritt stål mot vanlig stål. I de fremvoksende økonomier ser vi en signifikant årlig økning av nikkel. Forbruket av metaller øker i takt med bruttonasjonal produktet per capita, og det gjør at vi har en økende trend i metall intensiteten, med andre ord mengde metaller forbrukt ift. bruttonasjonal produkt per capita.

For kobolt er situasjonen annerledes. Det er stor etterspørsel etter kobolt inn i batterier, og det er et metall som har økt betydelig i pris. Høyrisiko gruvevirksomhet i Kongo med hakker, spader og skjøre gruveganger har vært presentert i media, noe kunder naturlig nok vil holde seg unna. Glencore har imidlertid en ansvarlig industriell gruvevirksomhet i Kongo, og ser det viktig å kunne dokumentere dette som ansvarlig og bærekraftig produksjon.

Veksten av elektriske biler er nå brattere enn mange først antok, og batterimarkedet forventes å være et svært viktig og raskt voksende segment for nikkelforbruket fremover ettersom både kobolt og nikkel inngår i batterier.

 

Hvor hentes råstoffet fra, og hvem er sluttkundene?

I dag får vi hovedsakelig råstoffet fra Canada og mindre mengder fra andre deler av verden. Vi stiller til rådighet produksjons- og raffineringskapasitet. Vi eier ikke råstoffene, men tar en raffineringslønn for bearbeidingen som gjøres i form av å konvertere et halvfabrikat til et ferdig produkt. Det er verdiskapningen vi bidrar med. I fjor produserte vi 91.250 tonn nikkel, 20.125 tonn kobber og 3.982 tonn kobolt. Nikkelverk er et av verdens største raffinerier av rent nikkel.

Glencore Nikkelverk i Kristiansand produserer verdens reneste nikkel og kobolt. Nikkel og kobolt kan med den renhet Nikkelverket produserer, benyttes i legeringer som kan motstå ekstreme termiske og mekaniske belastninger, bedre enn noe annet stoff. Vi er også verdens største resirkulatør av koboltskrap som gjenvinnes til vårt høyverdige kobolt produkt.

2/3 av all nikkel går til syrefast stål og ender opp i produkter som vi omgås til daglig, – eksempelvis vasker på kjøkkenet, spisebestikk, biler, medisinsk utstyr og ikke minst forskjellige konstruksjonsmaterialer.

Når det gjelder nikkelet fra raffineringsverket i Kristiansand, brukes det på grunn av sin høye renhet i større grad til fornikling samt til høyverdige legeringer som skal tåle stor påkjenning, eksempelvis til flymotorer, gassturbiner og kjernekraftverk.

 

Hvordan har bedriften håndtert miljøet?

Vi har redusert et allerede lavt svoveldioksid til luft med over 90% mot nærmest et null nivå, og det ble gjort ved å installere en sjøvanns-scrubber fra avgassen på svovelsyrefabrikken. Vi tar avgassen og lar den reagere med sjøvann.

Om vi går 30 år tilbake i tid, så slipper vi i dag ut mindre enn 1% av det vi den gang gjorde, altså en reduksjon på over 99% av metallutslippene nikkel, kobber og kobolt. Vi ligger med god margin innenfor kravene til Klif i vårt miljøregnskap. I tillegg jobber vi systematisk med å redusere utslipp til luft og sjø gjennom prosessforbedringer.

 

Strategien videre?

En viktig retning er å utvikle utstyr og prosesser slik at vi kan ta imot returmaterialer og skape i større grad en sirkulær økonomi. Batterier har både nikkel, kobber og kobolt som kan gjenvinnes.
Det vil komme EU krav til gjenvinningsgrad fra batterier, og her vil vi være i forkant. Vi står foran en oppgradering av vårt anlegg for produksjon av hydrogen og saltsyre. Da vil vi legge til rette for å kunne prosessere mer resirkulert batterimateriale. Prosessene for resirkulering av batteriavfall er et vekstområde for Glencore Nikkelverk.

Vi skal være en høykvalitetsleverandør av Nikkel til markedet. Vi har fokus på operasjonell strategi og stor vekt på produktivitetsforbedring. Det aller viktigste for oss er likevel Helse, Miljø og Sikkerhet der vi jobber mot null skader. Da må også vi være lokomotivet for virksomheter som er tilknyttet vår virksomhet slik at vi sammen utvikler oss og skaper trygge arbeidsforhold, avslutter Nils G. Gjelsten.
 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;
 


 PK Entreprenør AS er et mur- og entreprenørselskap som hovedsakelig bygger boliger, næringsbygg og industribygg, i tillegg utføres delentrepriser innen betong, mur og tømmer. Selskapets markedsområde er Agder-fylkene, men vi utfører oppdrag også andre steder i landet.

Vi har som mål å være en foretrukken leverandør, og vi jobber kontinuerlig med å ha fornøyde kunder, motiverte og kompetente medarbeidere, skadefri produksjon og god og lønnsom drift.

Vi har utført industri- og bygningsarbeid, stillasbygging, betongkutting m.m. for Glencore Nikkelverk siden 80-tallet, og de er en av våre viktigste samarbeidspartnere.

Besøk våre nettsider for mer informasjon: www.pkas.no


 


Nikkelverket Glencore
Glencore Nikkelverk i Kristiansand