Grønne løsninger for skipsfarten

geir hellumWärtsiläStrenge regler for SOx utslipp bidrar til et globalt klimaskifte i skipsfarten. – Fra 1. januar 2020 ble IMO reglene for SOx utslipp fra diesel eksos (max. 0,5% svovel i fuel) innført til å omfatte all skipstrafikk på alle verdens hav. De aller fleste skip må i første omgang gå over til renere drivstoff, noe som vil føre til økt etterspørsel og derigjennom sannsynligvis høyere pris på marin diesel. Dette vil i sin tur føre til at våre ECG anlegg (Exaust Gas Cleaning) blir ytterligere attraktive fra et økonomisk synspunkt. Fra 1970-tallet har det eksistert IMO-regler (International Maritime Organization) som også medfører at alle tankskip over en viss størrelse som transporterer brennbare væsker, må utstyres med et klassegodkjent Inert Gass System (IGS). Dette har drevet virksomheten vår. Vi har fra starten vært en ledende aktør med rundt 30% global markedsandel med rundt 3000 anlegg levert. Mange av anleggene er fortsatt i drift over hele kloden, og disse er grunnlag for vår omfattende After Sales virksomhet,sier adm. direktør Geir Hellum i Wärtsilä Moss.


 
 
 

INTERVJUET

 
Wärtsilä is a market leader in the development, design, manufacture and servicing of advanced Inert Gas and Nitrogen solutions for marine and offshore oil and gas applications, as well as complete range of Exhaust Gas Cleaning systems for SOx removal on board all types of vessels. Our leading-edge, customised solutions ensure high quality and advanced levels of safety and compliance to environmental regulations for vessels operating in all regulated areas. Our strong reputation is based on more than 50 years of experience and unique R&D facilities located in Moss, Norway. www.wartsila.com
 
Intervju med Geir Hellum, adm. direktør i Wärtsilä Moss AS

 
Strenge regler for SOx utslipp bidrar til et globalt klimaskifte i skipsfarten. Hva er status, og potensialet for Wärtsilä Moss?

Fra 1. januar 2020 ble IMO reglene for SOx utslipp fra diesel eksos (max. 0,5% svovel i fuel) innført til å omfatte all skipstrafikk på alle verdens hav. Tidligere var IMO reglene for SOx utslipp innført i kystnære farvann i Europa, Nord Amerika og Kina. Det er imidlertid kun en liten andel av verdensflåten som har installert renseutstyr eller som hadde utstyr i ordre ved årsskiftet, øvrige skip må benytte lavsvovel drivstoff for å holde seg innenfor regelverket. Det er med andre ord fortsatt et betydelig potensiale for leveranser av renseanlegg til eksisterende skip i årene som kommer.

Tre år tilbake så vi tydelige tegn på at redere og management selskaper begynte å forberede seg på denne nye virkeligheten, det ble en markert økning i bestillinger av renseanlegg. Det er prisdifferansen mellom billig tungolje og mer kostbar lavsvovel diesel drivstoff som er driveren for rederne. Er differansen stor nok og investeringen betaler seg inn, vil det lønne seg å fortsette med tungolje og investere i renseutstyr.

Så langt har vi levert anlegg til nye skip under bygging i tillegg til ettermontering på en rekke båter, spesielt cruiseskip og ferger. Nå har aktørene bak alle typer skip begynt å bestille anlegg også til ettermontering.

De aller fleste skip må i første omgang gå over til renere drivstoff, noe som vil føre til økt etterspørsel og derigjennom sannsynligvis høyere pris på marin diesel. Dette vil i sin tur føre til at våre ECG anlegg (Exaust Gas Cleaning) blir ytterligere attraktive fra et økonomisk synspunkt.


Dere har vært en pioner på inert gass systemer i skipsfarten siden 60-tallet, og det siste 10-året med systemer for svoveldioksid fjerning. Hva er utviklet, og hva er driveren i markedet?

Vi leverer anlegg som om bord i skipet genererer gass med lavt oksygeninnhold (inert gass) som blåses inn i lastetanker om bord i tankskip og FPSO’er. Hensikten er å minimere faren for brann eller eksplosjon i slike lastetanker ut i fra prinsippet om at der det ikke finnes tilstrekkelig mengde oksygen kan ingen forbrenning finne sted, selv med store mengder av brennbar væske tilstede.

Fra 1970-tallet har det eksistert IMO-regler (International Maritime Organization) som medfører at alle tankskip over en viss størrelse som transporterer brennbare væsker, må utstyres med et klassegodkjent Inert Gass System (IGS). Dette har drevet virksomheten vår. Vi har fra starten vært en ledende aktør med rundt 30% global markedsandel med rundt 3000 anlegg levert. Mange av anleggene er fortsatt i drift over hele kloden, og disse er grunnlag for vår omfattende After Sales virksomhet.

I 2008 besluttet IMO innføring av regler som begrenser utslipp av SOx i eksosgass fra dieselmotorer på båter og flytende installasjoner. Svovel fra tungolje, det vanligste drivstoff for skip, omdannes til svoveloksyd (SOx) i forbrenningen i dieselmotoren og slippes ut til luft som en del av eksosen fra motoren. Ved nedbør kommer slik SOx ned til bakken i form av sur nedbør. Nevnte IMO regler begrenser svovelinnholdet i drivstoffet og derigjennom hvor mye SOx som blir dannet i forbrenningen. Reglene har vært under trinnvis innføring fra 2008. Det siste og vesentligste trinnet kom som nevnt med virkning fra 1. januar 2020.

Den enkleste måten å tilpasse seg de nye reglene er å endre drivstoff til dieselmotorene fra svovelrik tungolje til dieselolje som er et raffinert produkt med vesentlig lavere svovelinnhold. Den største ulempen med dette for eier / driver av skipet er at dieselolje er vesentlig dyrere i innkjøp. Vår alternative løsning, som også er akseptert i IMO regelverket, er å fortsatt benytte svovelrik tungolje som drivstoff, for deretter å fjerne SOx fra dieseleksosen.

En annen fordel med dette ut over fortsatt lav kostnad til drivstoff, er at tungolje som ressurs blir utnyttet. Tungolje er et avfallsprodukt fra raffineringsprosessen og som sådan et problem. Dette avfallet er meget energirikt og egner seg fra denne synsvinkel meget godt til drivstoff for store fartøyer.


Kort om marked og utvikling for EGC og IGS?

Anlegg for eksosgassrensing – Exhaust Gas Cleaning – EGC – står nå for den største delen av ordremassen og vokser kraftig. I januar 2015 ble det innført krav om maksimalt utslipp av SOx i eksosgass (max. 0,1% svovel i drivstoffet) i såkalte ECA (Emission Controlled Areas). På det tidspunktet var det Østersjøen, Nordsjøen, Engelske kanal, og Nord-Amerikas vest og østkyst med 200 nautiske mil som grense. Det resulterte umiddelbart i nye ordrer. En nedgang i oljeprisen i 2016 medførte imidlertid at rederne på det tidspunktet så diesel som et mer attraktivt alternativ til investering i eksosgass-rensing, og beslutningsprosessen og potensielle ordrer ble i mange tilfeller satt på vent. Økt oljepris satte imidlertid fart igjen på investeringslysten fra sommeren 2017 samtidig som fristen for effektuering av IMO reglene for SOx utslipp på alle verdens hav rykket nærmere.

Da IMO reglene for EGC kom i 2008, kastet vi oss over dette nye markedssegmentet. Vi hadde allerede i mer enn 50 år utviklet og levert IGS anlegg som også inneholder teknologi for rensing av eksosgass. Dette ga oss et meget godt utgangpunkt for å satse på EGC markedet.

Vi har fortsatt en god utvikling for Inert Gass, takket være satsing på R&D. Vår dominerende posisjon i markedet for IGS til offshore, dvs. om bord på FPSO’er har gitt oss verdifull erfaring med bruk av gass som drivstoff til å generere eksosbasert inert gass. Dette har vi utviklet videre til et kombinert IGS / Gas Combustion Unit (GCU) anlegg. Et GCU anlegg benyttes til å brenne av overskudds-gass om bord på LNG båter. Vi er så langt alene i verden om å tilby et slikt kombinert anlegg, og markedsresponsen har vært i form av en lang rekke kontrakter, – et godt eksempel på at selv et 50 år gammelt produkt kan ha store muligheter for videreutvikling.
 


 
Hvordan virker systemet, og hvilke investeringer snakker vi om?

Vi leverer vesentlige deler av eksosanlegget som tar dieseleksosen fra motorene i bunn av båten til skorsteinen på toppen. Vi pumper store mengder sjøvann som i eksosanlegget kommer i kontakt med eksosgassen og ‘vasker’ denne. I vaskeprosessen løses SOx i sjøvannet som derved blir surt (lav pH). Vaskevannet slippes ut igjen i sjøen og innen få meter fra skipssiden er det tynnet ut slik at ingen forsuring finner sted i omgivelsene. Dette er en generelt akseptert løsning da svovel er en naturlig bestanddel i sjøvann.

Vaskevannet fanger også sotpartikler fra eksosgassen, partikler dannet i forbrenningen i motoren. Slike partikler representerer en uønsket forurensning av vaskevannet. Våre anlegg har derfor renseanlegg som fjerner partikler før vannet slippes ut igjen, i de tilfeller dette er nødvendig for å holde seg innenfor krav til utslipp av vaskevann.

Våre anlegg har selvsagt automatisk styresystem slik at anlegget alltid er tilpasset aktuell motoreffekt og derav følgende mengde eksos. I tillegg omfatter anleggene måle- og registreringsutstyr for til enhver tid å kunne dokumentere at utslipp til luft og vann er innenfor kravene i IMO regelverket.

Investeringen for et eksosgass rensesystem er i området fire til fem millioner dollar og også høyere avhengig av skipsstørrelse, men med dagens betingelser vil rederne få investeringen tilbakebetalt i løpet av noen få år.


Vil vi se en grønnere fremtid i skipsfarten?

Ja, og vi vil fortsatt være en drivkraft i denne utviklingen ved å utvikle og tilby nye funksjoner på eksisterende produkter, så vel som helt nye produkter. Aktuelle områder for oss når det gjelder eksosrensing vil være NOx reduksjon – et allerede etablert produkt, partikkel rensing, CO2 reduksjon / håndtering og energioptimalisering. Jeg er sikker på at listen blir lenger etterhvert som miljøsatsingen øker ytterligere innen skipsfarten.

Det skal også nevnes at Wärtsilä er pionerbedrift for utvikling og leveranse av dieselmotorer som benytter LNG som alternativt drivstoff. LNG inneholder ikke svovel, resulterer i vesentlig lavere CO2 og nitrogenoksyd utslipp. Men å bygge ut LNG infrastruktur tar tid, og det å bygge om en eksisterende båt til LNG drift er vanskelig. Vi ser derfor EGC anlegg som et godt bidrag til reduserte utslipp i mange år fremover, avslutter Geir Hellum.

 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;