Omsetningsrekord og høy miljøprofil

Hellum, Terje_nov 2016linjebygg
Vi hadde et økende aktivitetsnivå gjennom hele fjoråret dvs. fra mars måned da omikron varianten avtok. Det er høy aktivitet i alle rammeavtalene våre, og vi passerer 1,1 milliard kroner i omsetning inneværende år, (avvikende regnskapsår pr. 31.08). Det er All-time High for Linjebygg. Ressurstilgang har vært en utfordring, bare siste par månedene har vi ansatt 60 nye for å møte etterspørselen, sier Terje Hellum, adm. direktør i Linjebygg AS.

 
 
 
 

INTERVJUET

 

Linjebygg AS leverer vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter til olje- og gassektoren. Dette omfatter engineering, leveranse og gjennomføring offshore eller på land. Selskapet har omlag 800 ansatte inkl. datterselskapet MainTech AS. Hovedkontoret ligger i Molde og med prosjektkontorer i Stavanger, Trondheim, Bergen og Hammerfest. Selskapet er en del av Altrad Group, et konsern med ca 60.000 ansatte og base i Frankrike. Gruppen har verdensomspennende aktivitet og en omsetning på ca. 49 milliarder kroner. www.linjebygg.no

 
 
Intervju med Terje Hellum, adm. direktør i Linjebygg AS.


 
Linjebygg har skutt fart de siste årene og tatt markedsandeler. Hva er status?

Vi arbeider for å levere optimalt innen de kontraktene vi har, og gode leveranser i etablerte kontrakter er det beste vi kan gjøre. Vi har brukt mye krefter på kostnadsreduksjoner, effektivisering samt å bygge konkurransekraft. Det har gitt resultater.
Vi har store kontrakter både offshore og på landanlegg, og opplever god utvikling i våre rammeavtaler. En betydelig kontrakt med Equinor kom på plass i januar 2016, og i samme perioden vant vi en avtale med Equinor på landanleggene Sture og Kollsnes samt en kontrakt med Aker BP. Vi ansetter fortløpende ingeniører og fagfolk for å tilpasse oss et økende aktivitetsnivå.

Vi har målsetting om å være en stor aktør i Norge, og det å fortsette med å ta markedsandeler er strategisk viktig for oss. Det er ikke nødvendigvis størrelse som betyr alt, men det er viktig at man har et volum som gir stordriftsfordeler.

 
Hva er arbeidsomfanget på kontraktene?

Equinorkontraktene innen ISO-tjenester (isolering, stillas og overflatebehandling) omfatter Oseberg C, Sør og Øst, Heimdal, Heidrun, Njord AB, Norne og Aasta Hansteen. Dette er en rammeavtale som strekker seg over 15 år (fra 2016). For Kollsnes og Sture løper ISO-avtalen over 10 år. I tillegg til ISO-fagene innbefatter avtalene også tjenester knyttet til blant annet tilkomstteknikk og rigging.

Rammekontrakten med Aker BP gjelder modifikasjoner, inspeksjon og multidisipline vedlikeholdstjenester basert på tilkomstteknikk. Kontrakten gjelder alle BP´s 13 plattformer og ett produksjonsskip på norsk sokkel, som omfatter feltene: Valhall, Hod, Ula, Tambar og Skarv. Kontrakten har en varighet på 3 år, og inntil 9 år med opsjonsperioder.

Vi har også en rammeavtale med Aker Solutions som omfatter ISO tjenester på deres prosjekter. I starten av 2018 fikk vi tildelt en rammekontrakt for Nyhamna gass-anlegg og Draugen plattformen. Kontrakten gjelder leveranse av ISO-fag samt tilkomstteknikk, habitat, kaldkutting og arkitektfag. Total varighet med opsjoner kan strekke seg over 10 år. Tildelingene av Nyhamna anlegget var en innertier for oss. Med hovedkontor i Molde er jo anlegget del av vår bakgård, og dermed ekstra viktig.

Vi har nå en samlet ordrereserve på om lag 4,5 milliarder kroner. Dette gir oss en solid posisjon og et svært godt fundament for videre utvikling.

 
Hvor er primærmarkedet?

Hovedmarkedet er olje og gass i Norge, men vi er en del av et stort konsern som er over hele verden, med unntak av Nord- og Sør-Amerika. Det gir oss også tilgang på internasjonale markeder.

Prosjektene våre kan være krevende og inneholder ofte utvikling av innovative løsninger, testing og utførelse offshore innenfor vedlikehold og modifikasjoner i vanskelig tilgjengelige områder. Vi benytter ofte avanserte rigge- og løftemetoder i kombinasjon med tilkomstteknikk. Det er stor grad av produktutvikling og innovasjon for spesialutstyr og robotisering i prosjektene.

Vi har noen fagområder der vi er litt annerledes enn de vi konkurrer direkte med på ISO fag, og har også spesialkompetanse på bl.a. rigge- og løfteløsninger med vanskelig tilkomst, spesielle kutteløsninger og betong rehabilitering og inspeksjon offshore. Slike spesialiteter gir også et konkurransefortrinn.

 
Hvilke prosjekter er det dere nå posisjonerer dere mot?

Det blir spennende å se hva Equinor gjør ift. vedlikeholds- og driftskontraktene på Johan Castberg. Samtidig er det store prosjekter som skal bygges ut på norsk sokkel, og det vil gi betydelige vekstmuligheter for våre disipliner.

De større prosjektene innen karbonfangst er vi godt posisjonert til og følger nøye. Vi er etablert på Kollsnes der mottaksanlegg for Northern Lights bygges. Det er absolutt potensiale for våre disipliner i disse prosjektene. Nå er isolasjon en viktig bidragsyter til å redusere karbonavtrykket ved å redusere varmetap på installasjoner. Det gir oss en høy miljøprofil ift. klimautfordringene.

Samtidig ser vi mot landbasert industri. Det skal iverksettes store investeringer mot helseforetak/sykehus, kraftlinjer, veiprosjekter, broer, tunneler, o.l. Her er vi aktivt søkende etter nye oppdrag. Vi har arbeidet med vedlikeholdsprosjekter på landbasert vind som er blitt en naturlig del av vårt arbeidsområde. Vi skal nå i gang med et prosjekt på Roan Vindpark som er den nest største vindparken på Fosen med 71 turbiner. Årlig produserer vindparken 884 GWh fornybar energi, som tilsvarer strømforbruket til 44 000 husstander.

Vi har nesten kontinuerlige prosjekter rundt i verden sammen med våre søsterselskap. I vinter hadde vi til eksempel prosjekter for Total i Angola på to FPSOér, Dalia og Pazflor. Dette gir erfaring som vi tar med oss inn i våre prosjekter i Norge. Konsernet har forøvrig gjort flere oppkjøp siste året, og det skaper synergier og nye muligheter internasjonalt.

 
Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 

 


 

Del