Offensiv satsing i Kaefer Energi

Kaefer_LogoBÅRD BJØRSHOL
Det er et godt 2021 med omsetning over 2 milliarder i Kaefer Energy. Hook-up kontrakten på Martin Linge for Equinor har krevd stor innsats og ble ferdigstilt nå i høst, med en prosjektbemanning på opp mot 700 personer fra KAEFER. Vi er nå over i driftsfasen og viderefører vedlikeholdskontrakten med et drøyt 20 talls årsverk. I år kommer hook-up av den femte plattformen på Johan Sverdrup feltet, P2, men dette oppdraget vil på langt nær kompensere for bortfallet av Martin Linge hook-up, sier Bård Bjørshol i Kaefer Energy.


 
 
 
 

INTERVJUET

 

KAEFER ENERGY er et ledende multidisiplint selskap rettet mot olje- og gassindustrien innen Isolering, Tilkomst, Overflatebehandling, Innredning og HVAC. Forretningsområdene dekker hele olje- og gassindustrien; modifikasjons- og vedlikeholdsmarkedet, nybygg og landanlegg. KAEFER ENERGY er både ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert, og har 0-skade filosofi som overordnet mål. Selskapet omsatte for vel 2 milliarder kroner i 2021.

 

Intervju med adm. direktør Bård Bjørshol i KAEFER Energy AS

 

Det er et godt 2021 med omsetning over 2 milliarder i Kaefer Energy. Hook-up kontrakten på Martin Linge for Equinor har krevd stor innsats og ble ferdigstilt nå i høst, med en prosjektbemanning på opp mot 700 personer fra KAEFER. Vi er nå over i driftsfasen og viderefører vedlikeholdskontrakten med et drøyt 20 talls årsverk. I år kommer hook-up av den femte plattformen på Johan Sverdrup feltet, P2, men dette oppdraget vil på langt nær kompensere for bortfallet av Martin Linge hook-up. For 2022 vil vi være drøyt 1.200 ansatte, og forventer en nedgang i omsetning på i størrelsesorden 500 millioner kroner.

Hvilke større kontrakter er i arbeid?

For Equinor vil vi ha et arbeidsomfang knyttet til driften som tilsier en årlig omsetning rundt 800 millioner kroner knyttet til offshore installasjonene, og mer enn 400 millioner kroner knyttet til landanleggene. Våre leveranser omfatter alle våre fagområder, og består av tjenester og materiell innenfor isolering, stillas & klatring, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse og innredningsarbeider.

Leveransen dekker alle de fem Johan Sverdrup installasjonene, tre plattformer på Troll feltet, to på Åsgard og en på hhv. Kristin og respektive Martin Linge feltet. Over hele kontraktsperioden vil dette samlet representerer flere milliarder kroner. I tillegg til vår aktivitet i havet, er vi også ansvarlige for vedlikeholdsarbeider på gassanlegget ved Kårstø, og ved raffineriet på Mongstad.

Ved etablering av de langsiktige 15-års rammekontraktene i 2015 uttrykte Equinor en klar strategi for tildeling av fremtidige ISO-vedlikeholdstjenester, der mulig økning av arbeidsomfanget betinger gode prestasjoner og resultater under eksisterende rammeavtale. Vi har lagt ned mye arbeid og ressurser for å oppnå vår posisjon og vår målsetting; sterke HMS resultater, planoppnåelse, økt effektivitet og god kvalitet. Vi synes det er fantastisk at vi har blitt tildelt ansvaret for vedlikehold av hele Johan Sverdrup feltet og Martin Linge plattformen i vår portefølje for Equinor. Med en varighet ut 2030 blir vi satt i stand til å investere i prosess forbedringer og nytt utstyr for dermed å gi merverdi til kunden gjennom de forbedringer som oppnås.

KAEFER Energy har en driftsallianse med Aker BP. Hva inngår?

For Aker BP har vi vedlikeholdskontrakten for totalt 14 installasjoner på norsk sokkel, henholdsvis på Valhall-, Ula-, Skarv-, Alvheim- og Ivar Aasen feltene.

Driftsalliansen har som målsetting å oppnå et effektivt og kostnadsbesparende samspill med de øvrige selskapene som har en rolle knyttet til vedlikeholdsoppgavene, slik at vi i et fellesskap ivaretar den tekniske integriteten av alle Aker BP sine installasjoner på norsk sokkel. Alliansens mål er å levere de mest kostnadseffektive tjenester innenfor integritetsledelse, plattformtjenester og tilkomstteknikk. KAEFER Energy inngår i ledelsen av alliansen, og vil forestå utførelsen av isolasjonsarbeidene, overflatebehandlingen, stillasbygging og tilkomstteknikk. I tillegg utfører KAEFER Energy også innredning- og HVAC arbeidene på de samme installasjonene.

Vedlikeholdskontrakten har en varighet på tre år pluss opsjoner på tre ganger to år. Årlig omsetning er om lag 250 millioner kroner, og kontrakten gir arbeid til rundt 250 medarbeidere. Dette er også en betydelig og svært viktig kontrakt for oss som bidrar til utviklingen av selskapet.

Equinor har valgt KAEFER Energy som en av sine langsiktige samarbeidspartnere. Hva betyr det for bedriften?

Det at Equinor har valgt oss som partner for selskapets lengst varende kontrakt er selvsagt av uvurderlig betydning. Den går frem til 2031 og dekker leveranse av tjenester og materiell innen isolering, stillas/tilkomst, overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse, noe som utgjør brorparten av KAEFER Energy sine disipliner. I tillegg vil det under denne kontrakten bli utført andre tilstøtende tjenester (slik som lettere mekanisk arbeid, forskjellige innredningsarbeider, teknisk rengjøring o.l.). Vi mener at Equinor sin langsiktighet er svært viktig for utviklingen i bransjen. Den lange varigheten viser at Equinor har tro på, og ønsker å satse på, oss. Da må vi gjenspeile denne tilliten med å investere i forbedringer og utvikling. Med slik langsiktighet i tankene hos begge parter vil også samspillet øke mellom selskapenes respektive medarbeidere.

Så langt har dette samspillet, sammen med våre initiativer og investeringer, bidratt til en svært positiv utvikling innen HMS, effektivitet og planoppnåelse, noe begge parter høster godene fra. Med økt involvering av våre medarbeidere i forberedelses- og planleggingsarbeidet oppnår vi økt kreativitet i bestrebelsene for smartere løsninger, forbedret stabilitet i aktivitetsnivået, og gjennomgående større grad av trivsel i arbeidshverdagen. I realiteten har kontrakten etablert rammer for en vinn-vinn situasjon for alle berørte, både kunden og vi som leverandør.

Kontrakten kan i prinsippet benyttes på alle Equinors anlegg i Norge, og Equinor søker å premiere de beste leverandørene med muligheter for økt arbeidsomfang. Avtalen sikrer viktig og stabil sysselsetting i mange år fremover, og de kontraktuelle mekanismene og intensjonene er en gulrot for oss alle i KAEFER Energy. Det motiverer til å utføre en best mulig jobb, hver dag, og inspirerer til ytterligere satsing og investering innen innovasjon, samt innenfor utprøving og iverksettelse av nye forbedringstiltak. Videreføringen av ISO-kontrakten på Mongstad-anlegget som nå er inngått for Equinor, ser vi dermed som en bekreftelse på godt utført arbeid.

For øvrig har vi omfattende avtaler med de fleste aktører for modifisering, oppgradering og nybygging knyttet til Innredning. Vi har over tid demonstrert leveringsevne gjennom større nybyggkontrakter, vedlikeholdsprosjekter offshore og på landanlegg. Dette er multi-disipline prosjekter der vi får kombinert fagene våre og utnyttet kapasiteten og kompetansen på tvers i selskapet. Samtidig har vi en struktur til å gjennomføre hele spekteret, fra mindre til de større og mer komplekse EPCIC kontraktene. Denne bredden i kompetanse og erfaring gjør oss robuste for fremtidige kontrakter.

Dere har gått i bresjen for forbedringer gjennom Lean og digitalisering i bransjen. Hva innebærer dette?

Alle grep som forenkler arbeidsprosesser, er velkommen. Målet er hele tiden å øke kundeverdien i våre leveranser, gjennom økt sikkerhetsnivå, god kvalitet, lavere kostnader og effektiv og forutsigbar prosjektgjennomføring. Vi har gjennomført piloter innenfor digitalisering (DPMS – Digital Project Management System) både på Valhall feltet og på Kårstø.

Den nye digitale løsningen skal støtte en sømløs utførelse av arbeidsrutiner i tråd med tradisjonell Lean-praksis. Vi har startet med inspeksjon og dokumentasjon. Løsningen vår er svært fleksibel for å kunne utvides til å ivareta andre funksjoner enn dokumentasjon og inspeksjon, og skal kunne tilpasses bl.a. våre kunders IT-løsninger og arbeidsprosesser. Vår løsning gir oss mulighet til å håndtere alle krav til inspeksjon og dokumentasjon – enten man må ta bilder eller signere elektronisk for kvalitet, miljø, fremdrift på utført arbeid osv. Ved å benytte nettbrettet ute i felt, kan komplett sanntidsinformasjon fra inspeksjoner og daglige logger flyte rett inn i databasen og bli direkte tilgjengelig. Målet er en komplett digitalisert prosjektstyringsløsning.

I fjor gjorde vi en omfattende organisasjonsendring. Den har til hensikt å gjøre bedriften enda bedre rustet til å møte fremtidens krav til et bredere marked, og skjerpet søkelys på miljø og sikkerhet, effektivisering, innovasjon og digitalisering. Siktemålet er at våre ansatte skal få en bedre arbeidshverdag og økt arbeidsglede, med reduksjon i ergonomiske utfordrende arbeidsoperasjoner, økt trivsel og stolthet som resultat.

«Energy Products» – serien øker kraftig. Hva er bakgrunnen for satsningen?

Vårt mål er alltid å utvikle produkter som vil gi økt verdi for våre kunder. Den suksessen vi nå erfarer med økt salgs av produkter, også til anlegg som skal operere utenlands, viser at vi er på rett vei. Vi har hatt stor suksess med flere av våre produkter, slik som de vendbare sengene, brann-produktene, gulvmassen osv. Våre produkter som skal beskytte ventiler, flenser, tanker, stålstruktur etc. i et brann- og eksplosjons senario har tatt nye store markedsandeler. Produktene er utviklet av våre ansatte og fabrikkert i trygge omgivelser, i en effektiv produksjonsprosess. Fremover satser vi på ytterligere nye innovative løsninger, og har derfor styrket vår kapasitet for å utvikle slike nyvinninger.

I år har vi solgt for ca. 50 millioner til internasjonale kunder. Det viser at vi når utenlandske selskaper direkte med våre produkter.

Strategi og fremtid?

Vi har i snart ti år satset tungt på Lean Management. Vi er ikke bare blitt mer effektiv og topp-trimmet, men vi har også høstet kraftig forbedrede resultater innen HMS. Det har gitt økt kundeverdi, fornyet tillit, nye store prosjekter og kraftig omsetningsvekst. Vårt innovasjonsarbeid med robotisering og automatisering spesielt, høster også gode resultater, som gir merverdi for våre kunder.

Vi har etablert et nytt selskap, KAEFER blu, en nyskapning der vi skal tilby en komplett tjeneste i samarbeid med to større norske aktører. Formålet er å bidra til økt trygghet for drift av prosessanlegg med digitalisert overvåking av teknisk integritet, identifisere og redusere personell risiko, hindre utslipp og lekkasjer, unngå driftsstans og dermed øke inntjeningen for kundene. Dette er et selskap som skal gå internasjonalt der vi vil benytte våre søstre i konsernet som spydspiss mot nye kunder og markeder.

Gjennom vår siste medarbeiderundersøkelse fikk vi svært mange positive tilbakemeldinger. Det være seg å arbeide for og å være ansatt i KAEFER Energy i det store og hele, der de totale resultatene viste svært stor grad av jobb tilfredshet, utviklingsmuligheter og det gode arbeidsmiljø. Med vår utvikling og fremtidsutsikter, sammen med sikrede kontrakter, anerkjennelsen vi høster og de vekstmulighetene vi ser for bedriften, ønsker vi å tiltrekke oss enda flere godt kvalifiserte medarbeidere. Vi ønsker både operatører, produksjonsledere og funksjonærer velkommen, der de vil bidra til at bedriften skal nå det overordnede målet «Å være det beste selskapet både for våre ansatte og våre kunder».

I tillegg til å søke innpass i andre industrisegmenter, vil strategien fortsatt være å satse på prosjekter relatert til olje og gass næringen. Vi skal vinne prosjekter og ta nye markedsandeler. Disse vil være både innen nybygg, modifikasjoner og vedlikehold, på landanlegg og på installasjoner i havet. Samtidig skal vi bygge kompetanse og sikre trygge lærlingeplasser i samspill med våre kunder, avslutter Bård Bjørshol.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 


 
 


For videre informasjon: www.norspray.no
  


For videre informasjon: www.ertrading.no
  


For videre informasjon: www.dfrental.no