All-Time High for Kaefer Energy

Kaefer_LogoBÅRD BJØRSHOL2022 er «All-Time High» for KAEFER Energy med forventet omsetning på 2,4 milliarder kroner. Ferdigstilling av fase 2 på det gigantiske Johan Sverdrup feltet har krevd stor innsats med oppkopling og ferdigstillelse av den nye prosessplattformen, P2, samt modifikasjonsarbeidene på Riser plattformen. Videre har oppgradering av Njord plattformen og generell økning i vedlikeholds omfanget på andre plattformer og landanlegg bidratt til vekst. Vårt bidrag i det grønne skiftet er å forebygge forfall av installasjoner med overflatebehandling. Samtidig hindrer vi unødig utslipp av CO2 ved å isolere og dermed minimalisere varmetap i prosessanleggene, sier Bård Bjørshol i Kaefer Energy.


 
 
 
 

INTERVJUET

 

KAEFER Energy AS er det norske selskapet til den tyske industri giganten KAEFER International AG, grunnlagt i 1918. KAEFER konsernet er en global ledende leverandør av flerfaglige tjenester innen isolering, stillas, tilkomstteknikk, overflatebehandling, passiv brann-beskyttelse og innredning. Konsernet omsetter for i størrelsesorden 20 milliarder kroner, og har virksomhet i mer enn 30 land og sysselsetter rundt 30 000 mennesker over hele verden.


KAEFER Energy er et ledende ISO-selskap som utfører oppgaver tilknyttet olje- og gassvirksomhet, og sysselsetter for tiden mer enn 2.000 personer, med hovedkontor i Stavanger. Selskapet er tildelt langsiktige vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter, både on- og offshore, i tillegg til større pågående utbyggingsoppdrag.

 

Intervju med adm. direktør Bård Bjørshol i KAEFER Energy AS

2022 er «All-Time High» for KAEFER Energy med forventet omsetning på 2,4 milliarder kroner. Ferdigstilling av fase 2 på det gigantiske Johan Sverdrup feltet har krevd stor innsats med oppkopling og ferdigstillelse av den nye prosessplattformen, P2, samt modifikasjonsarbeidene på Riser plattformen. Videre har oppgradering av Njord plattformen og generell økning i vedlikeholds omfanget på andre plattformer og landanlegg bidratt til vekst.
 
Hvordan bidrar Kaefer Energi i det grønne skiftet?

KAEFER Energys tjenester og produkter har en direkte innvirkning på de forskjellige anlegg og installasjoner sin sikkerhet, effektivitet, tilgjengelighet, og skal sikre best mulige driftsbetingelser gjennom hele anleggets livssyklus, og direkte bidra til at vi og våre kunder når bærekraft målene.

Hos KAEFER Energy betyr bærekraft å ta ansvarlige forretningsbeslutninger som skaper merverdi, samtidig som vi beskytter miljøet og bidrar til samfunnets beste. Derfor er bærekraft kjernen i KAEFER Energys strategi. Vårt mål med bedriftens bærekraft er å gi langsiktig verdi for interessentene, uten at det går på bekostning av mennesker, planeten eller økonomien.

Vårt bidrag er å forebygge forfall (korrosjon) av installasjoner med overflatebehandling. Samtidig hindrer vi unødig utslipp av CO2 ved å isolere og dermed minimalisere varmetap i prosessanleggene. Isolasjonsmaterialer er i kontinuerlig utvikling. Nanoteknologi som nå benyttes i nyere isolasjonsmaterialer, bidrar til å redusere volumet av isolasjon, og samtidig opprettholde eller øke isolasjonsgraden.

Petroleumsindustriens omdømme er avhengig av trygge operasjonelle systemer, samt at kostnads- og effektivitetskravene gjør det helt nødvendig å ta i bruk ny teknologi og anvende nye metoder. Bransjen er i ferd med å dreie seg fra risikobasert vedlikehold til mer kost-effektiv behovsstyrt vedlikehold, og som en konsekvens forventes en reduksjon i tradisjonelt vedlikehold av slik som isolering. KAEFER Energy har i løpet av de siste årene utviklet høyteknologiske, et digitalt og data-basert tjeneste-spekter, som skal ivareta anleggs integriteten og økt operasjonstid, samt skape økt verdi for samfunnet og kundene gjennom digitalisering av tilstandsvurdering av blant annet korrosjon under isolasjon (KUI). Helt konkret betyr det en komplett løsning inne KUI overvåkning i kombinasjon med KAEFERs mer enn 100-års erfaring innenfor bransjen. Dette har skapt et helt nytt forretningsområde og opprettelse av eget selskap i KAEFER konsernet, KAEFER blu med hovedkontor i Norge som vil styrke og skape arbeidsplasser, og generere inntekter både i Norge og internasjonalt. Målet er minimum hundre teknologibaserte arbeidsplasser.

Vi er også aktive deltagere og medspillere inn mot andre konkrete prosjekter, og ser med spenning frem mot bygging av karbonfangst anlegg på flere lokasjoner, samt en næringskjede rundt hydrogen og ammoniakk. For eksempel realiseres det for tiden spennende prosjekter både på Klemetsrud (avfallshåndtering) og ved Brevik (sementproduksjon). Vår ISO-kompetanse fra de store prosessanleggene på Mongstad og Kårstø, og ikke minst vår spisskompetanse innen isolering og isolasjonsmaterialer ved konsernets hovedkontor vil her komme til sin rett. Vi bygger også på vår spisskompetanse, erfaring og kunnskap i forbindelse med deltagelse i et innovativt og spennende prosjekt for karbonfangst fra luft i tilknytning til landbruksproduksjon. Videre deltar vi i et annet miljøtiltak, der det etableres resirkuleringsanlegg for gjenbruk av gammel asfalt, og vi bidrar i et svært innovativt prosjekt knyttet til «vinterisering» av fòr til oppdrettsnæringen, noe som anses som avgjørende for suksess med oppdrett i større skala av sjødyr på land.
 
KAEFER blu forbedrer CO2 avtrykket

Blu vil synliggjøre relevansen av data-basert KUI håndtering ved norske installasjoner og i det internasjonale markedet hvor prosessering av blant annet petroleum og kjemiske produkter foregår. Dette vil lede til økt forsyningssikkerhet og lønnsomhet for næringene.
Kaefer_Logo
Prosjektet vil også støtte opp under flere av FNs bærekrafts mål ved å redusere materialforbruket og tilhørende avfallshåndteringen gjennom hensiktsmessig vedlikehold, og minske sannsynligheten for lekkasjer fra isolerte rør som er utilgjengelig for tilstandsinspeksjon. KAEFER og selskapet blu vil ta sitt ansvar ved å lede an i dette paradigmeskiftet. Dette innebærer blant annet et forskningsprosjekt knyttet til hvordan vann og fuktighet transporteres i forskjellige isolasjonsmaterialer og innvirkningen det har på plassering av sensorer for å avdekke korrosjon under isolasjon. Dette er et prosjekt vi utfører sammen med SINTEF og er støttet av Norsk forskningsråd. Prosjektet har høstet stor annerkjennelse nasjonalt så vel som internasjonalt.

 
Viktigheten av å kunne utføre vedlikehold uten stans i anleggene

KAEFER Energy søker etter stadig nye og innovative løsninger for å øke kundeverdien. En viktig faktor for kundene er å oppnå økt regularitet, altså redusere antall eller redusere perioden for nedstenginger av anlegg. Det siste året har en av våre «nyvinninger» vært i drift hos vår største kunde med stor suksess. Dette er KLHS (KAEFER Low Humidity System) som sørger for at en kan utføre kontinuerlig inspeksjon og vedlikehold på rør som frakter kalde gasser, langt under frysepunktet, uten behov for stenge ned prosessen. Gevinsten for kundene er formidabel for kunden. Systemet er designet for å håndtere prosess temperaturer ned mot minus 160 grader c. Selv på så kalde rør kan vi inspisere, bearbeide og re-isolere under drift. Utstyret kan skaleres for å passe de fleste jobber fra enkeltventiler til kapslinger av hele rørstrekk.
 
Hvilke større kontrakter er i arbeid?

For Equinor forventer vi et arbeidsomfang for neste år som representerer en omsetning i størrelsesorden 1 milliard. Våre leveranser omfatter alle våre fagområder og består av tjenester og materiell innenfor isolering, stillas & klatring, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse og innredningsarbeider.

Leveransen dekker feltene Johan Sverdrup, Troll, Åsgard, Kristin og Martin Linge. Over hele kontraktsperioden vil dette samlet representerer flere milliarder kroner. I tillegg til vår aktivitet i havet, er vi også ansvarlige for vedlikeholdsarbeider på gassanlegget ved Kårstø, og ved raffineriet på Mongstad.

Ved etablering av de langsiktige 15-års rammekontraktene i 2015 uttrykte Equinor en klar strategi for tildeling av fremtidige ISO-vedlikeholdstjenester, der mulig økning av arbeidsomfanget betinger gode prestasjoner og resultater under eksisterende rammeavtale. Vi har lagt ned mye arbeid og ressurser for å oppnå vår posisjon og vår målsetting; sterke HMS resultater, planoppnåelse, økt effektivitet og god kvalitet. Vi synes det er fantastisk at vi i ettertid av den opprinnelige kontraktstildelingen har blitt tildelt ansvaret for vedlikehold av hele Johan Sverdrup feltet og Martin Linge plattformen for Equinor. Med en varighet ut 2030 blir vi satt i stand til å investere i prosess forbedringer og nytt utstyr, for dermed å gi merverdi til kunden gjennom de forbedringer som oppnås.

For Aker BP har vi vedlikeholdskontrakten for deres installasjoner på norsk sokkel, henholdsvis på Valhall-, Ula-, Skarv-, Alvheim- og Ivar Aasen feltene.

Vedlikeholdskontrakten har en varighet til 2025. Årlig omsetning er om lag 250 millioner kroner, og kontrakten gir arbeid til rundt 250 medarbeidere. Dette er også en betydelig og svært viktig kontrakt for oss som bidrar til utviklingen av selskapet.
 
Equinor har valgt KAEFER Energy som en av sine langsiktige samarbeidspartnere. Hva betyr det for bedriften?

Det at Equinor har valgt oss som partner for selskapets lengst varende kontrakt er selvsagt av uvurderlig betydning. Den går frem til 2031 og dekker leveranse av tjenester og materiell innen isolering, stillas/tilkomst, overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse, noe som utgjør brorparten av KAEFER Energy sine disipliner. I tillegg vil det under denne kontrakten bli utført andre tilstøtende tjenester (slik som lettere mekanisk arbeid, forskjellige innredningsarbeider, teknisk rengjøring o.l.). Vi mener at Equinor sin langsiktighet er svært viktig for utviklingen i bransjen. Den lange varigheten viser at Equinor har tro på, og ønsker å satse på, oss. Da må vi gjenspeile denne tilliten med å investere i forbedringer og utvikling. Med slik langsiktighet i tankene hos begge parter erfarer vi at samspillet mellom selskapenes respektive medarbeidere øker.

Så langt har dette samspillet, sammen med våre initiativer og investeringer, bidratt til en svært positiv utvikling innen HMS, effektivitet og planoppnåelse, noe begge parter høster godene fra. Med økt involvering av våre medarbeidere i forberedelses- og planleggingsarbeidet oppnår vi økt kreativitet i bestrebelsene for smartere løsninger, forbedret stabilitet i aktivitetsnivået, og gjennomgående større grad av trivsel i arbeidshverdagen. I realiteten har kontrakten etablert rammer for en vinn-vinn-situasjon for alle berørte, både kunden og vi som leverandør.

Kontrakten kan i prinsippet benyttes på alle Equinors anlegg i Norge, og Equinor søker å premiere de beste leverandørene med muligheter for økt arbeidsomfang. Avtalen sikrer viktig og stabil sysselsetting i mange år fremover, og intensjonene i kontrakten er en gulrot for oss alle i KAEFER Energy. Det motiverer til å utføre en best mulig jobb, hver dag, og inspirerer til ytterligere satsing og investering innen innovasjon, samt innenfor utprøving og iverksettelse av nye forbedringstiltak. Videreføringen av ISO-kontrakten på Mongstad-anlegget som er inngått for Equinor, ser vi dermed som en bekreftelse på godt utført arbeid.

For øvrig har vi omfattende avtaler med de fleste aktører for modifisering, oppgradering og nybygging knyttet til Innredning. Vi har over tid demonstrert leveringsevne gjennom større nybyggkontrakter, vedlikeholdsprosjekter offshore og på landanlegg. Dette er såkalte flerfaglige prosjekter der vi får kombinert fagene våre og utnyttet kapasiteten og kompetansen på tvers i selskapet. Samtidig har vi en struktur til å gjennomføre hele spekteret, fra de mindre oppgavene til de større og mer komplekse EPCIC kontraktene. Denne bredden i kompetanse og erfaring gjør oss robuste for fremtidige kontrakter.

Dere har gått i bresjen for forbedringer gjennom Lean og digitalisering i bransjen. Hva innebærer dette?

Alle grep som forenkler arbeidsprosesser, er velkommen, og sammen med våre fire heltidsansatte Lean ledere forbedrer vi oss stadig, også etter 10 år med aktivt forbedringsarbeid etter Lean-prinsippene. Målet er hele tiden å øke kundeverdien i våre leveranser gjennom økt sikkerhetsnivå, god kvalitet, lavere kostnader, sammen med effektiv og forutsigbar prosjektgjennomføring.

Den nye digitale prosjektstyringsløsningen skal støtte en sømløs utførelse av arbeidsrutiner i tråd med tradisjonell Lean-praksis. Løsningen vår er svært fleksibel, og skal kunne tilpasses nye kunder, våre kunders IT-løsninger og arbeidsprosesser. Vår løsning gir oss mulighet til å håndtere alle krav til inspeksjon og dokumentasjon – enten man må ta bilder eller signere elektronisk for kvalitet, miljø, fremdrift på utført arbeid. Ved å benytte nettbrettet ute i felt, kan komplett sanntidsinformasjon fra inspeksjoner og daglige logger flyte rett inn i databasen og bli direkte tilgjengelig. Målet er en komplett digitalisert prosjektstyringsløsning, der arbeidsformenn fristilles fra kontorstolen, og heller kan være sammen med arbeidslaget for å bistå med arbeidsforberedelser, tilrettelegging og faglig støtte gjennom langt større deler av arbeidsdagen enn i dag.

Vi søker å gjøre bedriften enda bedre rustet til å møte fremtidens krav med skjerpet søkelys på miljø og sikkerhet, effektivisering, innovasjon og digitalisering. Siktemålet er at våre ansatte gjennom dette skal få en bedre arbeidshverdag og økt arbeidsglede, reduksjon i ergonomiske utfordrende arbeidsoperasjoner, redusert skadevirkninger på miljøet for våre operasjoner, med økt trivsel og stolthet som resultat.
 
«Energy Products» – serien øker kraftig. Hva er bakgrunnen for satsningen?

Vårt mantra er å utvikle produkter som vil gi økt verdi for kundene. Den suksessen vi nå erfarer med økt salg av produkter, også til anlegg som skal operere utenlands, viser at vi er på rett vei. Vi har hatt stor suksess med flere av våre produkter, slik som brannisolasjonsprodukter (bl.a. brannkasser rundt ventiler), en svært slitesterk og fleksibel gulvmasse for retting av ujevnheter i dekks-plater (gulv) osv. Brannisolasjonsproduktene skal beskytte ventiler, flenser, tanker, strukturer osv. i et brann- og eksplosjonssenario. Produktene er utviklet av våre ansatte og fabrikkert i trygge omgivelser, i en effektiv produksjonsprosess. Fremover satser vi på ytterligere nye innovative løsninger, og har derfor styrket vår kapasitet for å utvikle slike nyvinninger. Dette har blant annet resultert i en løsning som møter de nye kravene til kryogenisk belastning i tillegg til brann og eksplosjon. Det vil si at isolasjonsboksene tåler belastningen av temperaturer ned mot minus 160 grader Celsius i en time, for deretter å utsettes for jet-brann (1.180 grader Celsius i 60 minutter).
 
Strategi og fremtid

Gjennom satsing på Lean over den ti-års perioden har vi både blitt mer effektiv og topp-trimmet, samtidig med at vi har høstet av kraftig forbedrede resultater innen HMS. Det har gitt økt kundeverdi, fornyet tillit, nye store prosjekter og kraftig omsetningsvekst. Vårt innovasjonsarbeid med robotisering og automatisering spesielt, høster også gode resultater, som gir merverdi for våre kunder.

Gjennom vår siste medarbeiderundersøkelse nå i november fikk vi svært mange positive tilbakemeldinger. Det være seg å arbeide for og å være ansatt i KAEFER Energy i det store og hele, der de totale resultatene viste svært stor grad av jobb tilfredshet, utviklingsmuligheter og det gode arbeidsmiljøet. Med vår utvikling og fremtidsutsikter, sammen med sikrede kontrakter, anerkjennelsen vi høster og de vekstmulighetene vi ser for bedriften, ønsker vi å tiltrekke oss enda flere godt kvalifiserte medarbeidere. Vi ønsker både operatører, produksjonsledere, teknologer og funksjonærer velkommen, der de vil bidra til at bedriften skal nå det overordnede målet «Å være det beste selskapet både for våre ansatte og våre kunder».

I tillegg til å søke innpass i andre industrisegmenter, vil strategien være å tilrettelegge for stadig utvikling av våre medarbeidere, istandsette organisasjonen og medarbeiderne til sikker og effektiv arbeidsutførelse, og sikre en god fremtid for de ansatte og bedriften gjennom innovasjon og utvikling, der bærekraft skal være rettesnor for våre valg.

 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 


 

 


 
 


 

Solideq er totalleverandør av stillas, stillastilbehør, tak-over-tak system og tildekking.
Kundene våre er hovedsakelig innen bygg- og anlegg, industri og off-shore.
Våre ingeniører utfører tegning og beregning for våre kunder. Vi har egen BIM-ingeniør som jobber på oppdrag for våre kunder. Vi har lang erfaring og høy kompetanse.

For videre informasjon: www.solideq.com/no

  


For videre informasjon: www.ertrading.no
  


For videre informasjon: www.dfrental.no
  


 Del