Størst på «grønn» stampemasse til aluminium i den vestlige verden

YARAOdd Olsen


Innenfor stampemasse for aluminiumceller, har vi det siste ti året utviklet et 100% grønt produkt som har revolusjonert segmentet. Produktet er helt fri for tjære og andre biprodukt. Volumet av den miljøvennlige stampemassen er doblet i denne perioden, og Elkem Carbon er blitt den største leverandøren av «grønn» stampemasse til aluminium i den vestlige verden. De siste årene har vi investert flere hundre millioner kroner i renseanlegg og energigjenvinning, og nye investeringer i driften gjøres kontinuerlig, sier verksdirektør Odd Olsen i Elkem Carbon. 
 

INTERVJUET

 
 
Elkem er verdens største produsent av elektrisk kalsinert antrasitt og Søderberg elektrodemasse. Karbonproduksjonen foregår ved Elkem Fiskaa i Norge, ved Carboindustrial og Carboderivados i Brasil, ved Elkem Carbon i Kina og ved Elkem Ferroveld JV i Sør-Afrika, der Elkem eier 50 prosent. Elkem Carbon i Kristiansand har 136 ansatte og omsatte for omlag 960 MNOK i 2021. www.elkem.no

 
Intervju med verksdirektør Odd Olsen i Elkem Carbon

 
Elkem Carbon satser på miljøeffektivisering og utvidelse av kapasiteten. Hva er omfanget?

De siste årene har vi investert flere hundre millioner kroner i renseanlegg og energigjenvinning. Anlegget er installert på tre av Elkem Carbon sine tretten smelteovner og anlegget vil rense 98% av svovelen fra de tre ovnene. Totalt sett vil dette bidra til rensing av nesten 70% av all svovel fra Elkem Carbon og spare luften for 620 tonn svoveldioksid. Nytt renseanlegg for prosessvann og overflate vann ble installert i fjor og fjerner forurensing til sjø.

I tillegg har interne forbedringsprosesser bidratt til økt produksjonskapasitet på om lag 20%. Vi benytter i dag 110 GWh årlig, og har spart 25% av energiforbruket gjennom effektiviseringen.

 

Bilde: Elkem Carbon

 
Hvordan vurderer du markedssituasjonen for Elkem Carbon?

Markedet har holdt seg stabilt siste året, og vi selger det vi produserer. Vi lever i en global konkurranse med våre produkter. Det er stort prispress, men vi har evnet å øke inntjeningen i virksomheten. Skal vi vinne frem, må vi være best i klassen på kvalitet, fleksibilitet og leveringsevne. Det har vi også vist ettersom vi kjører full produksjon og våre kvaliteter er etterspurt. Elektrodemasse utgjør 60% av produksjonen og går til ferrolegeringsindustrien. Råvaretilgangen har blitt annerledes etter krigen i Ukraina. Det har vært en utfordring, men vi har utvidet kapasiteten med nye råvarelinjer som har bidratt til nye markeder og produkter. Ny kai på industriområdet er også innvilget og i byggefase. Vi har ambisjon er å unngå frakt av containere fra produksjon til container havnen med bil, og heller benytte lektere med hydrogen- eller elektriskdrevet taubåt. Det er et miljøtiltak som er under vurdering.

Den øvrige produksjonen er delt mellom stampemasse til aluminiumindustrien og oppkullingsmidler til støperisegmentet, syntetisk grafitt og kalsinert petrolkoks. Innenfor stampemasse for aluminiumceller, har vi det siste ti året utviklet et 100% grønt produkt som har revolusjonert segmentet. Produktet er helt fri for tjære og andre biprodukt. Volumet av den miljøvennlige stampemassen er doblet i denne perioden, og Elkem Carbon er blitt den største leverandøren av «grønn» stampemasse til aluminium i den vestlige verden.
 
Hvilken kapasitetsforbedring har verket oppnådd med investeringene?

Vi har effektivisert produksjonen med ca. 35% og økt kapasiteten med ca. 20% over de siste årene. Produksjon har nå nådd et volum på 125.000 tonn årlig.

 
Hva er kriteriet for lønnsomheten i dette markedet?

Det er viktig at vi klarer å utnytte hele kapasiteten i fabrikken. For å bli en foretrukket leverandør, må vi til enhver tid møte kundens behov ved å tilby produkter som matcher deres produksjonsfasiliteter. Vi søker kontinuerlig bedring i produksjonskostnader gjennom effektivisering. Det å holde kostnadene nede slik at vi kan konkurrere også på pris, er viktig. Vi er spesielt opptatt av produktutvikling for å utvikle kvaliteter som er skreddersydd for ulike ovnstørrelser innen produksjons-segmenter som silisium, ferrosilisium, ferronikkel og andre typer materialer.

 
Elkem har investert 65 MNOK i et pilotanlegg for batterigrafittproduksjon ved Elkem Carbons industrianlegg på Fiskå i Kristiansand. Hva er omfanget?

Målet for piloten er å verifisere teknologien og kvalifisere produkter som grunnlag for investering i fullskala industrianlegg som nå bygges på Herøya av Vianode. Det er forventet betydelig vekst i markedet for litiumionebatterier de neste ti årene. Veksten kommer på bakgrunn av økende etterspørsel etter elektriske kjøretøy og energilagring, i tillegg til andre produkter som elektriske verktøy, el-sykler og bærbar elektronikk. Grafitt er det dominerende anodematerialet i litiumionebatterier og over de neste ti årene forventes etterspørselen tidoblet fra dagens nivå på 150.000 – 200.000 tonn. For å møte den økte etterspørselen vil det kreves betydelig økt produksjonskapasitet.
 
Hvilke teknologiske fortrinn mener du at verket har?

Vi har et fortrinn i at vi ligger i en næringspark der store deler av Elkems forskningstab er lokalisert. På Fiskaa området er vi fire Elkem bedrifter med et sterkt teknologi miljø. Elkem Carbon er et verk med små ovner som gjør oss fleksible til å prøve ut nye områder. Det er klart en ekstra styrke mot markedet. Samtidig har vi vårt eget pilot anlegg, der vi kan teste massene for de ulike ovnene, avslutter Odd Olsen.

 

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;


                   

 
            

 


Del