NCC Green Asphalt i sterk vekst –

nccJoar Caspersen_2_160NCC Industry har de siste årene investert i nye fabrikker og CO2-nøytral trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjonen. Fabrikken på Steinskogen i Bærum fikk pelletsfyring i 2019. Senere har asfaltfabrikkene i Kristiansand (Rugsland) og i Trondheim konvertert til trepellets. Trepellet produseres av restmaterialer og defineres som CO2-nøytral og inngår derfor som en sentral del i vårt konsept NCC Green Asphalt, sier André Waage adm. direktør i NCC Industry Norway. 
 

INTERVJUET

 
 
NCC Industry produserer totalt i overkant av seks millioner tonn asfalt og 25 millioner tonn pukk- og grusmateriale hvert år. Det gjør selskapet til Nordens største aktør innen asfalt og steinmaterialer. Virksomheten er inndelt i to områder: Asfalt og Steinmaterialer. Selskapet i Norge har ca. 460 ansatte. https://www.ncc.no/om-ncc/ncc-industry/

 

Intervju med André Waage, adm. direktør i NCC Industry Norway


Hvordan er markedsstatus for asfaltsegmentet?

Vi leverte godt over 1 millioner tonn i 2022, men året var et tøft år for asfaltbransjen. Det var store utfordringer under pandemien, deretter kom krigen i Ukraina og økende energikostnader som var vanskelig å få dekket inn under gjeldende kontrakter. I år er vi mer tilbake til en normal situasjon.

Fra Trondheim og sørover har vi vunnet og opprettholder en sentral markedsposisjon i markedet for fylkes-/statskontrakter. Det er vår ambisjon om å være en sentral aktør i dette segmentet. Store infrastrukturprosjekter øker det totale volumet.

Vi har i dag 13 asfaltfabrikker fra Trøndelag og sørover. I tillegg flere mobile fabrikker som sikrer oss solid tilstedeværelse i de markedene vi fokuserer på.


Bilde: Asfaltfabrikken på Rugsland utenfor Kristiansand benytter CO2-nøytral trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjonen.


Hva er NCC Green Asphalt?

Bærekraftige løsninger står i sentrum for vår produksjon og utvikling av asfaltløsninger. Vi jobber blant annet for å redusere bransjens miljøpåvirkning gjennom produksjonsmetoder med lavt CO2-utslipp og å utvikle bærekraftige og kostnadseffektive veier for fremtiden.

Med NCC Green Asphalt har vi utviklet et konsept for produksjon av asfalt som gir minst mulig miljøavtrykk. Konseptet baserer seg på tre hovedpunkter: 1. Fase ut bruken av fossile energikilder. 2. Øke utnyttelsen av energikildene. 3. Benytte gjenbruk optimalt.

Konseptet NCC Green Asphalt er derfor under stadig utvikling basert på de tre hovedpunktene. Sentralt står å erstatte fossile energikilder med CO2-nøytrale kilder. Videre er gjenbruk et viktig tiltak sammen med å produsere med lavtemperatur, såkalt LTA-asfalt.

Det er summen av alle tiltakene som inngår i NCC Green Asphalt som gjør at vi kan oppnå en betydelig reduksjon i CO2-utslippet fra asfaltproduksjonen.

Vi ser også at vegeierne i større grad tar inn CO2-vekting av anbudene. Statens Vegvesen har kommet langt og de aller fleste statskontraktene har nå CO2-vekting. Fylkeskommunene har tatt store steg og følger etter Vegvesenet. Det er kommunene vi nå mener bør rette oppmerksomheten på bærekraftig asfalt og CO2-vekting i anbudskonkurransene. Oslo kommune og flere andre kommuner har kommet langt. Men fortsatt opplever vi at det er et stort potensiale for reduksjon av CO2-utslippet i kommune-Norge. Skal CO2-utslippet reduseres, må dette inn i anbudskonkurransen.


CO2 nøytral asfaltproduksjon –

NCC Industry har de siste årene investert i nye fabrikker og CO2-nøytral trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjonen. Fabrikken på Steinskogen i Bærum fikk pelletsfyring i 2019. Senere har asfaltfabrikkene i Kristiansand (Rugsland) og i Trondheim konvertert til trepellets. Trepellet produseres av restmaterialer og defineres som CO2-nøytral og inngår derfor som en sentral del i vårt konsept NCC Green Asphalt.


Hvilke konkurranseparametere er avgjørende i markedet?

Det har vært mye fokus på pris i det statlige og kommunale markedet. De fleste kommuner legger til rette for en vektfordeling på pris og kvalitet. Vegvesenet har vært klar på vekting av CO2 utslipp, og vi forventer at kommunene vil bli mer aktiv med å få inn CO2-vekting i konkurransegrunnlaget.

Det er relativt betydelige investeringer vi gjør for å redusere CO2-utslippet fra asfaltproduksjonen, og vi har en klar målsetting om å ytterligere redusere CO2 utslippene. Det betyr at vi skal redusere bruken av fossile energikilder også i årene fremover. For oss handler det om å produsere etter konseptet NCC Green Asphalt og på den måten bidra til at Norge når sine klima-mål.


Hvordan vurderes fremtidsbildet?

Vi tror markedet vil holde seg godt også i årene fremover. Nasjonal Transportplan gir positive føringer for utvikling og vedlikehold av veiene våre, men det er et stort etterslep på vår veistandard mange steder i landet. – Og, det er helt åpenbart at bærekraft, reduserte CO2 utslipp og gjenbruk står sentralt i vår bransje.
 

Profilannonser
Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;


          

 
         

 

 

Del