Grønne løsninger – Investerer en halv milliard kroner årlig

Nils G. Gjelstenlogo nikkelverk copyGlencore Nikkelverk investerer 165 millioner kroner i ny Hydrogenfabrikk og 200 millioner kroner i nytt renseanlegg. Forbruksøkningen av nikkel forventes å fortsette i takt med elektrifisering og i en verden som blir mer modernisert. Nikkel er et av de viktigste elementer i batterier som har en eksponentiell vekst og samtidig øker nikkel andelen i rustfritt stål mot vanlig stål. Glencore Nikkelverk i Kristiansand produserer verdens reneste nikkel og kobolt, sier Nils G. Gjelsten, adm. direktør ved Glencore Nikkelverk. 
 
 
 
 
 

INTERVJUET

 

Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konsernet Glencore, med 155 000 ansatte og kontraktører i over 50 land.
Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 520 ansatte. Egenutviklet teknologi gjør selskapet til et av verdens ledende nikkelraffinerier.
www.nikkelverk.no

 

Intervju med adm. direktør Nils G. Gjelsten i Glencore Nikkelverk AS

 
En ny hydrogenfabrikk er under oppføring. Hva er omfanget?
 
Dagens hydrogenfabrikk er fra slutten av femti tallet og trengte en omfattende oppgradering. Det gjør vi nå ved å reise en helt ny Hydrogen fabrikk og på en sikrere lokasjon på industriområdet.

Det installeres to elektrolysører fra Nel. Disse vil ha kapasitet til å produsere om lag 700 tonn hydrogen som benyttes til å lage saltsyre. Det genereres klor på anoden i nikkel og kobolt elektrolysene. Klorgassen suges opp og reagerer med hydrogen og danner saltsyre som midlertidig lagringsmedium.

Infrastruktur er tilrettelagt, og fabrikken er under oppføring. Elektrolyserørene skal installeres ved årsskiftet. Vi utfører all prosjektering innomhus, og benytter i stor grad lokale kontraktører i utførelsen. Investeringen er på 165 millioner kroner og skal stå ferdig til høsten neste år. Fabrikken plasserer sikkerhetsmessig høyt og fritt. Den gamle hydrogenfabrikken vil bli demobilisert ved ferdigstillelse og er et egnet område for å ta inn nye typer råmaterialer.

 

Elektrolysørhall – Den nye Hydrogenfabrikken – Skisse: Glencore Nikkelverk.

 
Nytt renseanlegg
 
Vi har redusert et allerede lavt svoveldioksid til luft med over 90%, og med det nye renseanlegget går vi mot et null nivå. Vi tar avgassen fra den eneste smelteovnen vi har og svovelsyrefabrikken og lar den reagere med sjøvann som er basisk, ved hjelp av en sjøvanns-scrubber. Her kan vi også dosere inn lut om ikke sjøvannet er tilstrekkelig basisk slik at vi nøytraliserer SO2. Det bygningsmessige er under utførelse, og det mekaniske utstyret installeres på nyåret. 200 millioner kroner investeres i det nye renseanlegget. Mye av det gamle renseanlegget vil bli revet i ettertid, blant annet de høye tårnene som har vært et landemerke i mange tiår.

 

3D Modell Gassrens – Skisse: Glencore Nikkelverk.

 
Miljøregnskapet
 
Om vi går 30 år tilbake i tid, så slipper vi i dag ut mindre enn 1% av det vi den gang gjorde, altså en reduksjon på over 99% av metallutslippene nikkel, kobber og kobolt. Vi ligger med god margin innenfor kravene til Miljødirektoratet i vårt miljøregnskap. I tillegg jobber vi systematisk med å redusere utslipp til luft og sjø ytterligere gjennom prosessforbedringer.

 
Hvordan er markedsforholdene?
 
Markedet på to millioner tonn viser at behovet for nikkel er stort på verdensmarkedet, men nikkelprisen har hatt en nedadgående kurve siste halve året, (jfr. LME). Indonesia har hatt en betydelig produksjonsøkning, og det har skapt prispress i markedet.

Forbruksøkningen av nikkel forventes å fortsette i takt med elektrifisering og i en verden som blir mer modernisert. Nikkel er et av de viktigste elementer i batterier som har en eksponentiell vekst og samtidig øker nikkel andelen i rustfritt stål mot vanlig stål. I de fremvoksende økonomier ser vi en signifikant årlig økning av nikkel.

For kobolt er situasjonen annerledes. Det er stor etterspørsel etter kobolt inn i batterier, og det er et metall som har økt betydelig i pris. Høyrisiko gruvevirksomhet i Kongo med hakker, spader og skjøre gruveganger har vært presentert i media, noe kunder naturlig nok vil holde seg unna. Glencore har imidlertid en ansvarlig industriell gruvevirksomhet i Kongo, og ser det viktig å kunne dokumentere dette som ansvarlig og bærekraftig produksjon.

Veksten av elektriske biler er nå brattere enn mange først antok, og batterimarkedet forventes å være et svært viktig og raskt voksende segment for nikkelforbruket fremover ettersom både kobolt og nikkel inngår i batterier. Vi ser også at batteri-kjemien vil utvikles. Det er ikke nødvendigvis nikkel, mangan og kobolt som blir hovedelementene for alle bruksområder. Tunge brukere som skipsfart der vekten ikke er så viktig, kan få en annen kjemisammensetning. Batteri markedet er også i en kontinuerlig utvikling.

 
Hvor hentes råstoffet fra, og hvem er sluttkundene?
 
I dag får vi hovedsakelig råstoffet fra Canada og mindre mengder fra andre deler av verden. Vi stiller til rådighet produksjons- og raffineringskapasitet. Vi eier ikke råstoffene, men tar en raffineringslønn for bearbeidingen som gjøres i form av å konvertere et halvfabrikat til et ferdig produkt. Det er verdiskapningen vi bidrar med. I fjor produserte vi 91.250 tonn nikkel, 20.125 tonn kobber og 3.982 tonn kobolt. Nikkelverk er et av verdens største raffinerier av rent nikkel.

Glencore Nikkelverk i Kristiansand produserer verdens reneste nikkel og kobolt. Nikkel og kobolt kan med den renhet Nikkelverket produserer, benyttes i legeringer som kan motstå ekstreme termiske og mekaniske belastninger, bedre enn noe annet stoff. Vi er også verdens største resirkulatør av koboltskrap som gjenvinnes til vårt høyverdige kobolt produkt.

2/3 av all nikkel går til syrefast stål og ender opp i produkter som vi omgås til daglig, – eksempelvis vasker på kjøkkenet, spisebestikk, biler, medisinsk utstyr og ikke minst forskjellige konstruksjonsmaterialer.

Når det gjelder nikkelet fra raffineringsverket i Kristiansand, brukes det på grunn av sin høye renhet i større grad til fornikling samt til høyverdige legeringer som skal tåle stor påkjenning, eksempelvis til flymotorer, gassturbiner og kjernekraftverk. Etter hvert blir batterier en større og større avtaker.

 
Etiske dilemma som fordrer debatt – Utfordringer for prosessindustrien
 
Vi må sikre tilgang på kritiske råmaterialer. Europa forbruker 20% av mineralene i verden, men utvinner kun 2% av det selv. Hvor etisk er det at Afrika og andre skal sørge for gruvevirksomhet av mineraler når vi ikke selv ønsker virksomheten i våre nærområder?

Vi trenger mer kraft, et utbygget nett og et kraftsystem som også skal håndtere fornybar energi. Hvor etisk er det at vi ikke er villig til å tillate installasjoner på egen lokasjon med dagens energibehov og klimautfordringer?

 
Strategien videre?
 
En viktig retning er å utvikle utstyr og prosesser slik at vi kan ta imot returmaterialer og skape i større grad en sirkulær økonomi. Batterier har både nikkel, kobber og kobolt som kan gjenvinnes.
Det vil komme EU krav til gjenvinningsgrad fra batterier, og her vil vi være i forkant. Vi står foran en oppgradering av vårt anlegg for produksjon av hydrogen og saltsyre. Da vil vi legge til rette for å kunne prosessere mer resirkulert batterimateriale. Prosessene for resirkulering av batteriavfall er et vekstområde for Glencore Nikkelverk.

 

Profilannonser
Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;


                     

              


 


Foto: Glencore Nikkelverk

Del