Et grønt skifte i skipsfarten

geir hellumWärtsiläWärtsilä Moss, med 25% markedsandel av det globale markedet for eksosrensing, og en betydelig markedsandel for inert-gas systemer, har hatt en eventyrlig vekst i årene 2018-2020 og er i dag ledende på utvikling av neste generasjon løsninger. Bedriften har således et stort potensiale for videre vekst fremover, sier adm. direktør Geir Hellum ved Wärtsilä Moss.

 


 
 
 

INTERVJUET

 
Wärtsilä is a market leader in the development, design, manufacture and servicing of advanced Inert Gas and Nitrogen solutions for marine and offshore oil and gas applications, as well as complete range of Exhaust Gas Cleaning systems for SOx removal on board all types of vessels. Our leading-edge, customised solutions ensure high quality and advanced levels of safety and compliance to environmental regulations for vessels operating in all regulated areas. Our strong reputation is based on more than 50 years of experience and unique R&D facilities located in Moss, Norway. www.wartsila.com www.wartsila.com

 
Intervju med Geir Hellum, adm. direktør i Wärtsilä Moss AS

 

Strenge regler for SOx utslipp bidrar til et globalt klimaskifte i skipsfarten. Hva er status og potensialet for Wärtsilä Moss?

Reglene for svovelutslipp som ble innført i 2020 gjorde at mer enn 4000 av verdens 60-70.000 seilende skip har installert eksosrenseutstyr i form av eksosgass renseanlegg såkalte «scrubbere». Teknologien er avgjørende for å redusere både svovel, partikler og sot, og kan også bidra til lavere NOx utslipp. Denne teknologien er utviklet i Moss basert på kunnskap fra bygging av «inert gas» systemer, en kompetanse som har blitt utviklet fra Moss Rosenberg verft på 1970-tallet.

Wärtsilä Moss, med 25% markedsandel av det globale markedet for eksosrensing, og en betydelig markedsandel for inert-gas systemer, har hatt en eventyrlig vekst i årene 2018-2020 og er i dag ledende på utvikling av neste generasjon løsninger. Bedriften har således et stort potensiale for videre vekst fremover.

Skipsfarten har satt seg ambisiøse mål de siste årene, og vi snakker om betydelig og rask reduksjon av utslipp. Målene baserer seg på ny teknologi og et globalt regelverk, tildels drevet frem av IMO (International Maritime Organization). Det langsiktige målet er at bransjen skal være utslipps-nøytral innen 2050. For at målene skal nås kreves et bredt samarbeid på tvers av bransjen og ny teknologi må ferdigstilles.

Dette inkluderer løsninger for CO2 fangst på skip (Carbon Capture & Storage – CCS) som vil bli avgjørende for at shippingbransjen skal nå sine ambisiøse mål. Her er Wärtsilä Moss verdensledende på teknologi med et eget R&D senter i Moss hvor CCS-løsninger bygges og testes i stor skala.

Dette innebærer også pilot-testing av CCS på skip og et bredt nasjonalt samarbeid for å bygge en total infrastruktur for transport og lagring av CO2. Gjennom LINCCS prosjektet samarbeider Wärtsilä med en rekke dyktige partnere som Aker Solutions, Equinor, Sintef, Lundin, Sustainable energy, m.fl. med å løse disse utfordringene. Prosjektet er del-finansiert av det statlige Grønn Plattform initiativet.

Kort tilbakeblikk og driveren i markedet –

Fra 1970-tallet har det eksistert IMO-regler (International Maritime Organization) som medfører at alle tankskip over en viss størrelse som transporterer brennbare væsker, må utstyres med et klassegodkjent Inert Gass System (IGS). Hensikten er å minimere faren for brann eller eksplosjon i lastetanker ut ifra prinsippet om at der det ikke finnes tilstrekkelig mengde oksygen kan ingen forbrenning finne sted, selv med store mengder av brennbar væske til stede.

I 2008 besluttet IMO innføring av regler som begrenser utslipp av SOx i eksosgass fra dieselmotorer på båter og flytende installasjoner. Svovel fra tungolje, det vanligste drivstoff for skip, omdannes til svoveloksyd (SOx) i forbrenningen i dieselmotoren og slippes ut til luft som en del av eksosen fra motoren. Ved nedbør kommer slik SOx ned til bakken i form av sur nedbør. Nevnte IMO regler begrenser svovelinnholdet i drivstoffet og derigjennom hvor mye SOx som blir dannet i forbrenningen. Reglene har vært under trinnvis innføring fra 2008. Det siste og vesentligste trinnet kom med virkning fra 1. januar 2020.

Utvikling for EGC og IGS –

Anlegg for eksosgassrensing – Exhaust Gas Cleaning (EGC) står nå for den største delen av ordremassen for Wärtsila Moss. Pandemien og en midlertidig oppbremsing av verdenshandelen skapte lavere etterspørsel etter drivstoff, slik at renere varianter som diesel ble rimeligere. Det resulterte igjen i lavere etterspørsel etter eksosgassrenseanlegg. Nå har imidlertid transport, og ikke minst flytrafikken, tatt seg opp, og skipsfarten er tilbake på mer tradisjonelle drivstoff . Det løfter etterspørselen etter våre renseanlegg.

For Inert Gass leverer vi anlegg som genererer gass med lavt oksygeninnhold (inert gass) som blåses inn i lastetanker om bord i tankskip og FPSO’er. Hensikten er å minimere faren for brann eller eksplosjon i slike lastetanker ut fra prinsippet om at der det ikke finnes tilstrekkelig mengde oksygen kan ingen forbrenning finne sted, selv med store mengder av brennbar væske tilstede.

Vår dominerende posisjon i markedet for IGS til offshore, dvs. om bord på FPSO’er har gitt oss verdifull erfaring med bruk av gass som drivstoff til å generere eksosbasert inert gass. Dette har vi utviklet videre til et kombinert IGS / Gas Combustion Unit (GCU) anlegg. Et GCU anlegg benyttes til å brenne av overskudds-gass om bord på LNG båter.

Hvordan virker et eksosgass renseanlegg?

Vi leverer vesentlige deler av eksosanlegget som tar dieseleksosen fra motorene i bunn av båten til skorsteinen på toppen. Det pumpes store mengder sjøvann som i eksosanlegget kommer i kontakt med eksosgassen og ‘vasker’ denne. I vaskeprosessen løses SOx i sjøvannet som derved blir surt (lav pH). Vaskevannet slippes ut igjen i sjøen og innen få meter fra skipssiden er det tynnet ut slik at ingen forsuring finner sted i omgivelsene. Dette er en generelt akseptert løsning da svovel er en naturlig bestanddel i sjøvann.

Vaskevannet fanger også sotpartikler fra eksosgassen, partikler dannet i forbrenningen i motoren. Slike partikler representerer en uønsket forurensning av vaskevannet. Våre anlegg har derfor renseanlegg som fjerner partikler før vannet slippes ut igjen, i de tilfeller dette er nødvendig for å holde seg innenfor krav til utslipp av vaskevann.

Anleggene våre har automatisk styresystem slik at de alltid er tilpasset aktuell motoreffekt og derav følgende mengde eksos. I tillegg omfatter anleggene måle- og registreringsutstyr for til enhver tid å kunne dokumentere at utslipp til luft og vann er innenfor kravene i IMO regelverket.

Markedspotensialet og skipsfartens grønne skifte –

Vi ser et stort markedspotensial med våre systemer til både eksisterende og nye skip nå som verdenshandelen er tilbake på gamle nivåer og prisene på drivstoff øker. Litt over halvparten av nye skip bygges nå med eksosrenseanlegg, såkalte scrubbere. Det gjelder bl.a. flere serier av nye mega-container skip som vil leveres de neste årene.

Det utvikles nå modulbaserte systemer som kan oppgraderes i henhold til nye regler som forventes de nærmeste årene.

 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;