Verdifull Ilmenitt

Dag LarsentitaniaEtterspørselen etter råvarer har vært god og har økt siden pandemien brøt ut i 2020, trolig fordi det har vært mindre reisevirksomhet og rett og slett mer tid til oppussing i hus og hjem der våre produkter får størst uttelling. 2021 ble rent økonomisk et godt år for oss med en omsetning på 1107 MNOK og et resultat på 401 MNOK (EBT), sier adm. direktør Dag Arve Larsen i Titania.

 


 
 
 
 
 
 
 

INTERVJUETTitania er en av verdens største produsenter av ilmenitt. Malmforekomsten på Tellnes, som ligger omlag fem km inn i landet fra Jøssingfjord, er grunnlaget for bedriftens aktivitet. Med reserver på 300 millioner tonn er dette en av verdens største ilmenittforekomster. Malmen brytes ved hjelp av storskala dagbruddsdrift. Bedriften har 250 ansatte. www.kronosww.com

 

 

Intervju med adm. direktør Dag Arve Larsen i Titania AS
 
Hvordan er dagens markedsbilde for Ilmenitt?
 
Etterspørselen etter råvarer har vært god og har økt siden pandemien brøt ut i 2020, trolig fordi det har vært mindre reisevirksomhet og rett og slett mer tid til oppussing i hus og hjem der våre produkter får størst uttelling.
2021 ble rent økonomisk et godt år for oss med en omsetning på 1107 MNOK og et resultat på 401 MNOK (EBT). Høy dollarkurs gir god drahjelp på inntjening, til tross for skyhøye kostnader bl.a. p.g.a. ekstreme energikostnader. Etterspørselen etter ilmenitt har vært akseptabel, men det er kommet flere aktører og plassering av nye volum er begrenset. Det er først og fremst produsenter fra Øst-Europa og Afrika som påvirker vårt markedsbilde. Selv om vi lever i en global økonomi der Kina er en hovedaktør, er det et åpnere marked i dag, og det gir muligheter for å nå nye kunder.
Vi kjører for tiden en fire-skiftordning ettersom vi igjen har oppnådd en god balanse mellom salg og produksjon. Den kan økes til fem skift (24/7). Vi jobber aktivt mot nye markeder og åpner mulighetene seg, kan vi eskalere produksjonen med ytterligere 20% fra ca. 670.000 tonn som ble hentet ut i fjor.
Krigen i Europa med tilhørende energikrise ser ut til å dempe etterspørselen etter råvarer og bidrar til et mer uforutsigbart markedsbilde selv om første halvdel av 2022 var omtrent på samme nivå som 2021. Dollar kursen har imidlertid bare løftet seg gjennom året og nådde sitt høyeste nå i oktober (10.75 NOK – 12.10). Dette pusher inntektene våre så det griner.
 
Titania er blant de største på ilmenitt. Hvor er nedslagsfeltet størst geografisk?
 
Vi har en av verdens største ilmenittforekomster. Det har vært fortrinnsvis Nord-Europa vi leverer til. Frakt utgjør store kostnader og begrenser dermed tilgangen til markedet geografisk, men dette har forandret seg de siste årene. I dag leverer vi betydelige volumer til Asia i tillegg til Nord-Europa. Produksjonen går i sin helhet til pigmentindustrien som igjen leverer inn til malings- og lakk industrien.
 
Hva utgjør produksjonsprosessen?
 
Vi sprenger i fjell og er en betydelig avtaker av dynamitt. Tunge anleggsmaskiner, både innen graving og transport, henter ut fjellmasser med ilmenitt fra gruven som vi knuser, maler, sikter og separerer. Dette oppgraderer vi til et konsentrat med høyest mulig innhold titandioksid (TiO2). Det er dette konsentratet som går inn i pigmentindustrien. Malmen inneholder ca. 18% titandioksid, men vi oppgraderer vårt konsentrat til ca. 44%. Vi fremstiller dette i en komplisert oppredningsprosess. Som biprodukter utvinnes konsentrater av magnetitt og sulfider.
Pigment fabrikkene bearbeider vårt materiale videre i en kjemisk prosess som videre oppgraderer konsentratet. Det handler om å separere og oppgradere titandioksid.
 
Hvem er konkurrentene?
 
Vi arbeider i fjell, mens mange av våre hovedkonkurrenter befinner seg i Afrika der ilmenitten finnes i sand. Dermed har de helt andre forutsetninger og en enklere prosess for å oppgradere ilmenitten og gjøre produksjonen mer kostnadseffektiv. Det er ganske forskjellige prosesser når utvinning er sandbasert og ikke bergbasert som forutsetter sprengning og knusing av berg.
 
Hva er utfordringen?
 
Vi har en gruve som krever høye kostnader med å flytte store volum gråberg. Det har vi hatt i mange år, og slik er det fremdeles, men vi har pågående prosjekter for å effektivisere egne ressurser og gruvedriften. Modernisering og kostnadseffektivisering er en viktig utfordring vi jobber med kontinuerlig. Det betyr også at vi må tilpasse bemanningen i takt med produksjon og marked. De høye kraftprisene er definitivt en utfordring.
 
Hvordan håndteres miljøet?
 
Titania er et moderne bergverk som legger stor vekt på helse, miljø og sikkerhet. Landdeponiet for oppredningsavgang ble tatt i bruk i 1994 og er en deponeringsløsning som er akseptert av myndigheter og miljøvernorganisasjoner. Et systematisk sikkerhetsarbeid gjennom mange år plasserer Titania blant de beste bedriftene i bransjen, avslutter Dag Arve Larsen.

 
 
Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;


 
 

 

 
 

Del