Kraftig vekst for eksos gass SOx renseanlegg i skipsfarten

geir hellumWärtsiläVi antar at de fleste båter vil gå over til renere drivstoff, noe som vil føre til økt etterspørsel og derigjennom høyere pris på marin dieselolje. Dette vil i sin tur føre til at våre ECG anlegg (Exaust Gas Cleaning) blir ytterligere attraktive fra et økonomisk synspunkt. Fra 1. januar 2020 vil strenge regler for SOx utslipp gjelde over hele kloden og omfatte all skipstrafikk. Dette gir oss et betydelig potensiale for videre vekst i årene fremover, sier adm. direktør Geir Hellum i Wärtsilä Moss.Wärtsilä is a market leader in the development, design, manufacture and servicing of advanced Inert Gas and Nitrogen solutions for marine and offshore oil and gas applications, as well as complete range of Exhaust Gas Cleaning systems for SOx removal on board all types of vessels. Our leading-edge, customised solutions ensure high quality and advanced levels of safety and compliance to environmental regulations for vessels operating in all regulated areas. Our strong reputation is based on more than 50 years of experience and unique R&D facilities located in Moss, Norway. www.wartsila.com


 Intervju med Geir Hellum, adm. direktør i Wärtsilä Moss AS Dere har vært en pioner på inert gass systemer i skipsfarten siden 60-tallet, og det siste 10-året med systemer for svoveldioksid fjerning. Hva er utviklet, og hva er driveren i markedet?


Det vi rett og slett gjør er at vi genererer gass med lavt oksygeninnhold (inert gass) som blåses inn i lastetanker om bord i tankskip og FPSO’er. Hensikten er å minimere faren for brann eller eksplosjon i slike lastetanker ut i fra prinsippet om at der det ikke finnes tilstrekkelig mengde oksygen kan ingen forbrenning finne sted, selv med store mengder av brennbar væske tilstede.

Fra 1970-tallet har det eksistert IMO-regler (International Maritime Organization) som medfører at alle tankskip over en viss størrelse som transporterer brennbare væsker, må utstyres med et klassegodkjent Inert Gass System (IGS). Dette har drevet virksomheten vår. Vi har fra starten vært en ledende aktør med rundt 30% global markedsandel med rundt 3000 anlegg levert. Mange av anleggene er fortsatt i drift over hele kloden, og disse er grunnlag for vår omfattende After Sales virksomhet.

I 2008 besluttet IMO innføring av regler som begrenser utslipp av SOx i eksosgass fra dieselmotorer på båter og flytende installasjoner. Svovel fra tungolje, det vanligste drivstoff for skip, omdannes til svoveloksyd (SOx) i forbrenningen i dieselmotoren og slippes ut til luft som en del av eksosen fra motoren. Ved nedbør kommer slik SOx ned til bakken i form av sur nedbør. Nevnte IMO regler begrenser svovelinnholdet i drivstoffet og derigjennom hvor mye SOx som blir dannet i forbrenningen. Reglene har vært under trinnvis innføring fra 2008, det siste og vesentligste trinnet kommer med virkning fra 1. januar 2020.

Den enkleste måten å tilpasse seg de nye reglene er å endre drivstoff til dieselmotorene fra svovelrik tungolje til dieselolje som er et raffinert produkt med vesentlig lavere svovelinnhold. Den største ulempen med dette for eier / driver av skipet er at dieselolje er vesentlig dyrere i innkjøp. Vår alternative løsning, som også er akseptert i IMO regelverket, er å fortsatt benytte svovelrik tungolje som drivstoff, for deretter å fjerne SOx fra dieseleksosen.

En annen fordel med dette ut over fortsatt lav kostnad til drivstoff, er at tungolje som ressurs blir utnyttet. Tungolje er et avfallsprodukt fra raffineringsprosessen og som sådan et problem. Dette avfallet er meget energirikt og egner seg fra denne synsvinkel meget godt til drivstoff for store fartøyer.


Dere hadde en omsetning på vel 960 MNOK i 2016, men fikk en nedgang i fjor på vel 600 MNOK? Årsak til nedgangen, og hvordan er den videre utvikling i markedet?

Anlegg for eksosgassrensing – Exhaust Gas Cleaning – EGC – står nå for den største delen av ordremassen og vokser kraftig. Årsaken til reduksjonen i fjor var fallet i oljeprisen 2016 som medførte at rederne på det tidspunktet så diesel som et alternativ til investering i eksosgass-rensing, og beslutningsprosessen og potensielle ordrer ble satt på vent. Økt oljepris satt imidlertid fart igjen på investeringslysten sommeren 2017 samtidig som tidslinjen og fristen for effektuering av IMO reglene for SOx utslipp nærmer seg. Veksten kommer derfor nå fra satsningen på det nye markedet for eksosgass-rensing.

Da IMO reglene for EGC kom i 2008, kastet vi oss over dette nye markedssegmentet. Vi hadde allerede i mer enn 50 år utviklet og levert IGS anlegg som også inneholder teknologi for rensing av eksosgass. Dette ga oss et meget godt utgangpunkt for å satse på EGC markedet.

Vi har fortsatt en god utvikling for Inert Gass, takket være satsing på R&D. Vår dominerende posisjon i markedet for IGS til offshore, dvs. om bord på FPSO’er har gitt oss verdifull erfaring med bruk av gass som drivstoff til å generere eksosbasert inert gass. Dette har vi utviklet videre til et kombinert IGS / Gas Combustion Unit (GCU) anlegg. Et GCU anlegg benyttes til å brenne av overskudds-gass om bord på LNG båter. Vi er så langt alene i verden om å tilby et slikt kombinert anlegg, og markedsresponsen har vært upåklagelig i form av en lang rekke kontrakter, – et godt eksempel på at selv et 50 år gammelt produkt kan ha store muligheter for videreutvikling.


Kort fortalt hvordan virker systemet, og hvilke investeringer snakker vi om?Vi leverer vesentlige deler av eksosanlegget som tar dieseleksosen fra motorene i bunn av båten til skorsteinen på toppen. Vi pumper store mengder sjøvann som i eksosanlegget kommer i kontakt med eksosgassen og ‘vasker’ denne. I vaskeprosessen løses SOx i sjøvannet som derved blir surt (lav pH). Vaskevannet slippes ut igjen i sjøen og innen få meter fra skipssiden er det tynnet ut slik at ingen forsuring finner sted i omgivelsene. Dette er en generelt akseptert løsning da svovel er en naturlig bestanddel i sjøvann.

Vaskevannet fanger også sotpartikler fra eksosgassen, partikler dannet i forbrenningen i motoren. Slike partikler representerer en uønsket forurensning av vaskevannet. Våre anlegg har derfor renseanlegg som fjerner partikler før vannet slippes ut igjen, i de tilfeller dette er nødvendig for å holde seg innenfor krav til utslipp av vaskevann.

Våre anlegg har selvsagt automatisk styresystem slik at anlegget alltid er tilpasset aktuell motoreffekt og derav følgende mengde eksos. I tillegg omfatter anleggene måle- og registreringsutstyr for til enhver tid å kunne dokumentere at utslipp til luft og vann er innenfor kravene i IMO regelverket.

Investeringen for et eksosgass rensesystem er i området fire til fem millioner dollar og også høyere avhengig av skipsstørrelse, men med dagens betingelser vil rederne få investeringen tilbakebetalt i løpet av ett til to år. 


Hva er potensialet i dette segmentet?IMO reglene for SOx utslipp er så langt innført i kystnære farvann i Europa og Nord Amerika og omfatter derfor kun en andel av verdens skipstrafikk. Fra 1. januar 2020 vil imidlertid strenge regler gjelde over hele kloden og derved omfatte all skipstrafikk. Dette dreier seg om mer enn 50.000 skip.

I fjor så vi tydelige tegn på at redere og management selskaper har begynt å forberede seg på denne nye virkeligheten, eksempelvis har over halvparten av alle nye skipskontrakter ved verft i Korea i år blitt spesifisert med et slikt renseanlegg.

Så langt har vi levert anlegg til nye skip under bygging i tillegg til ettermontering på en rekke båter, spesielt cruiseskip og ferger. Nå har aktørene bak alle typer skip både begynt å vurdere og å bestille anlegg til ettermontering.

Vi antar at de fleste båter vil gå over til renere drivstoff, noe som vil føre til økt etterspørsel og derigjennom høyere pris på marin dieselolje. Dette vil i sin tur føre til at våre ECG anlegg (Exaust Gas Cleaning) blir ytterligere attraktive fra et økonomisk synspunkt. Fra 1. januar 2020 vil strenge regler for SOx utslipp gjelde over hele kloden og omfatte all skipstrafikk. Dette gir oss et betydelig potensiale for videre vekst i årene fremover.


Vil vi se en grønnere fremtid i skipsfarten?Ja, absolutt. Vi vil fortsatt være en drivkraft i denne utviklingen ved å utvikle og tilby nye funksjoner på eksisterende produkter, så vel som helt nye produkter. Aktuelle områder for oss når det gjelder eksosrensing vil være NOx reduksjon – et allerede etablert produkt, partikkel rensing, CO2 reduksjon / håndtering og energioptimalisering. Jeg er sikker på at listen blir lenger etterhvert som miljøsatsingen øker ytterligere innen skipsfarten.

Det skal også nevnes at Wärtsilä er pionerbedrift for utvikling og leveranse av dieselmotorer som benytter LNG som alternativt drivstoff. LNG inneholder ikke svovel, resulterer i vesentlig lavere CO2 og nitrogenoksyd utslipp. Men å bygge ut LNG infrastruktur tar tid, og det å bygge om en eksisterende båt til LNG drift er vanskelig. Vi ser derfor EGC anlegg som et godt bidrag til reduserte utslipp i mange år fremover, avslutter Geir Hellum.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 

 

 

 

 

 

 

 Norwegian manufacturer of exhaust gas fans, boiler fans, deplume fans, seal air fans, inert & air gas fans to the maritime and offshore industry. Established in 1955. Certified according to ISO, MED, Achilles.

Web link: http://www.flebu.com