En drivende kraft innen energitransmisjon og digitalisering

lars_bangeninfratekVINCI Energies har fulgt det nordiske markedet tett i flere år. De ønsker å utvide sin virksomhet til Norden innen vår bransje – og de har valgt Infratek for å nå sine mål. Oppkjøpet av Infratek viser at de har tillit til oss og våre folk, vår kompetanse og det vi har oppnådd. Her snakker vi om en tidobling av kapasiteten som gir oss betydelig potensiale for å ta større prosjekter, drive frem nye forretningsløsninger og ikke minst være en drivende kraft innen endringen som kommer innenfor energisektoren og den pågående digitalisering, sier konsernsjef Lars Bangen i Infratek.


Infratek er en del av VINCI Energies. Infratek er en ledende totalleverandør i Norden innen strømnett, belysning og jernbane, samt markedsledende på bygging av ladestasjoner for elbiler. Infratek spiller en viktig rolle i samfunnet ved å sørge for at den grunnleggende infrastrukturen fungerer. Infratek har ca. 1350 ansatte, og hadde i 2017 en omsetting på over 3 milliarder kroner. Selskapet driver virksomhet i Sverige, Norge (hovedkontor) og Finland. Infratek integreres nå i VINCI Energies og vil bli en del av et større globalt nettverk innenfor tjenesteområdet «Omexom» med hovedansvar for å betjene det nordiske markedet. www.infratek.no


VINCI Energies fokuserer på digital transformasjon og det grønne skiftet innenfor energisektoren globalt. Omsetning € 12,5 milliarder // 70.000 ansatte // 1.800 forretningsenheter // 52 land.Intervju med konsernsjef Lars Bangen i Infratek

I fjor ble Infratek solgt til VINCI Energies, et datterselskap av VINCI-gruppen og som er en global aktør som primært leverer tjenester til den elektrisk baserte energisektoren. Hvilke synergier forventes i dette samspillet?


VINCI Energies har fulgt det nordiske markedet tett i flere år. De ønsker å utvide sin virksomhet til Norden innen vår bransje – og de har valgt Infratek for å nå sine mål. Oppkjøpet av Infratek viser at de har tillit til oss og våre folk, vår kompetanse og det vi har oppnådd. Her snakker vi om en tidobling av kapasiteten som gir oss betydelig potensiale for å ta større prosjekter, drive frem nye forretningsløsninger og ikke minst være en drivende kraft innen endringen som kommer innenfor energisektoren og den pågående digitalisering.


Infratek bygger Norges første hurtigladere for buss, og kollektivtransporttilbudet i Oslo og Drammen skal bli mer miljøvennlig. Er dette starten på en grønn kollektiv transport?


Oslo kommune har høye ambisjoner i denne retning, men prosjektet er først og fremst en pilot. Ladestasjonene Infratek nå bygger har aldri blitt montert tidligere i Norge. Laderne er ca. syv ganger så kraftig som vanlige DC-ladere for el-bil. I løpet av seks til åtte minutter fullades bussene.

Hurtigladeren er levert av Siemens og er den første av sitt slag i landet. Det er en pantograf (strømavtaker) på 300 kW som sørger for at bussene lades opp. Den senkes automatisk ned til bussens ladeskinner på taket når bussen ankommer endestasjonene.

Bussruten mellom Mjøndalen og Drammen er en av strekningene det skal kjøres miljøvennlig. Vi har bl.a. stått for bygg og montasje av ladestasjonene ved endestoppene Mjøndalen stasjon og Drammen busstasjon.


I fjor vant Infratek en større kontrakt for Ellevio med drift, service og vedlikehold av strømnettet i Stockholm området. Hva er omfanget av denne og større kontrakter vunnet, og hvordan er utviklingen i markedet?

Avtalen med Ellevio omfatter drift, service og vedlikehold i Ellevios lokale og regionale strømnett i Stockholm by og noen av kranskommunene. Avtalen gjelder drift, service og vedlikeholdsarbeid, inkludert 24/7 beredskap. Rundt 100 Infratek-ansatte vil være engasjert med å levere på avtalen sammen med omtrent 50 personer hos underleverandører. Avtalen har en verdi på over 200 millioner kroner per år, og gjelder for perioden 1. januar 2018 – 31. desember 2022 med mulighet for forlengelse 15 pluss 15 måneder.

Etter vi signerte nye kontrakter med E.ON i Sverige i 2015, har vi jobbet med å ansette mange nye medarbeidere i Østre Småland og nord for Stockholm. Infratek har med denne kontrakten eneansvaret for drift, løpende vedlikehold, nytilknytninger og mindre fornyelse av E-ons infrastruktur i disse områdene for perioden 2016 til 2019. I tillegg ble vi tildelt garanterte prosjektvolumer som første eller andre prefererte leverandør i mange av E-ons geografiske nettområder i Sverige. Vi hadde eksisterende virksomhet i begge avtaleområdene å bygge på når det gjelder bemanning, kontorfasiliteter, bilpark og lokale leverandører. I tillegg styrker selskapet sin posisjon i det sørlige Sverige, for å være del av et voksende infrastrukturmarked i Øresundsområdet. Avtalene har til sammen en estimert verdi på totalt 1,5 milliarder SEK.

Vi har også lykkes å komme inn på jernbanen i Sverige, for i motsetning til i Norge så er all drift og vedlikehold konkurranseutsatt i Sverige. Vi har hatt Arlanda Express siden den ble bygget, og for noen år tilbake vant vi den første store kontrakten med Trafikverket i Sverige. Denne kontrakten omfatter blant annet den svært trafikkerte strekningen fra Uppsala og inn til Stockholm både i forhold til gods- og persontrafikk. Kontrakten var et gjennombrudd for selskapets strategiske satsing på jernbanesegmentet, og vi har nå lykkes med å vinne denne på nytt. I dette markedet må en være BEST leverandør for å delta, mao. leverandøren må kunne Bane, Elektro, Signal og Tele for å bli kvalifisert. Drift og vedlikehold av jernbane er en spennende utfordring for oss og ikke minst å ta denne kompetansen inn i Norge når jernbanemarkedet etter hvert åpnes her.

Både Statnett og Svenske Kraftnett skal foreta formidable oppgraderinger av sentralnettet, og vi har vunnet flere kontrakter i Norge de siste årene. Vi er klar til å ta vår andel av veksten som kommer spesielt på stasjons- og kabelsiden, men også beholde vår sterke posisjon i et betydelig vedlikeholdsmarked.

I Oslo er det full konkurranseutsetting, mens Trondheim, Bergen og Stavanger er tilnærmet lukket for det kundenære nett. Noe begrenset konkurranseutsetting har det vært i Stavanger, og det ser også ut til at det vil komme endringer på sikt også i Bergensregionen.

Det planlegges en viss konsolidering i markedet fra mange små til regionale konstellasjoner. Det er økende politisk stemning for at vi må få større åpning av markedene, kombinert med sviktende utbytteevne i mange energiselskaper. Det er nå over 10 år siden det var en større konsolidering i nettinfrastrukturen, og det ligger nå i tiden at det vil måtte komme større strukturelle endringer. En EU-pålagt omstilling åpner for operatørselskap (DSO). Det ser ut til at dette kan medføre at flere nettselskaper må samarbeide som igjen kan bidra til mer konkurranse på utførersiden.


Infratek kjøpte i 2016 det finske selskapet PWR (Pohjolan Werkonrakennus). Hva har oppkjøpet tilført selskapet?


Vi er ledende på distribusjonsnettet i Norge og Sverige, og på sentralnettet i Finland. Med dette oppkjøpet har vi også fått en posisjon på distribusjonsnettet og betjener nå hele nettinfrastrukturen i Finland på lik linje med Norge og Sverige. PWR har kunder som Elenia Verkko, Caruna, Savon Voima Verkko, E.ON med flere. PWR vant nylig en større kontrakt med jernbaneverket i Finland.


Hva er forskjellene mellom det norske, svenske og finske markedet?


Innen distribusjonsnettet har det vært lite industriell utvikling i Norge (30%), mens det i Sverige og Finland er en større andel av et åpent marked. Der er en prosess hvor det skilles tydelig mellom eierskap og utførerskap. På det viset etableres et marked der oppdragene settes ut i konkurranse. Det bidrar også til at det utvikles industristandarder som er viktig for god kostnadseffektivitet.

I Norge er det fortsatt over 120 nettselskaper og prising av oppdrag er ikke standardisert. Det gjør det vanskelig å sammenligne, i hvert fall på et detaljert nivå. I de markeder som er åpnet, er kostnadseffektiviteten kraftig forbedret. Benchmarking viser en effektivitets-forbedring på minst 30%. I tillegg til effektivitetsgevinsten øker beredskapskapasiteten i det åpne markedet ved at flere aktører trer inn.

I Sverige og Finland, i motsetning til Norge, er det strammet inn ift. inntektsregulering slik at selskapene fornye nettet sitt. Det materialiserer seg i kraftfulle reinvesteringsplaner for å beholdene inntektssiden i selskapene. Det har også kommet inn en ny type eierskap som har som strategi å fornye nettinfrastrukturen for gjennom det å kunne ta en høyere nettleie for en bedre leveringskvalitet.


I perioden frem til 2020 har Statnett planlagt et investeringsnivå på mellom 40-55 milliarder kroner. Hvordan påvirkes markedet innenfor de ulike segmenter?


Det å fjerne flaskehalser og bygge overføringskapasitet for ny fornybar energi og forbindelser til utlandet skaper ringvirkninger på flere spenningsnivåer. I regionalnettet ser vi derfor også en betydelig vekst i oppdragsmengde. På distribusjonssiden har det vært relativt stabilt de siste par årene, da dette området har vært drevet av nybyggingsaktivitet. En økning i boligbygging vil føre til flere oppdrag på forsterkning, fornying og utvidelser i nettet i og rundt de store byene. Dette nettet begynner også å nå sin levetid, og vi ser tendenser til en økt reinvesteringsaktivitet hos de fleste av våre kunder. Dette stimuleres også av at det er mer lønnsomt å investere i reguleringsmodellen og at rentenivåene er historisk lave.


I forhold til åpning av markeder, hva må til?


Det har skjedd en industrialisering i våre naboland Sverige og Finland der store oppgaver i offentlig regi nå er gjenstand for konkurranse. Det vil også komme i Norge, men våre oppdragsgivere er til dels underlagt offentlig eie og dermed den politiske agenda.

Det har vært et etterslep på reinvesteringer over mange år, og tiden er der for fornyelse. Forhåpentligvis får vi en økt åpning av markedet som følge av lave kraftpriser som gjør at vertikalintegrerte energiselskaper blir nødt til å kikke mer på kostnadsbruken sin. Når kraftprisene også har vært lave over tid med unntak av den spesielle situasjonen som har oppstått i 2018, vil selskapene slite med å opprettholde utbyttenivået til eierne, og det vil kunne drive frem en mer markedsorientert tilnærming for å få ned kostnadene. Også føringer fra myndighetene etter anbefalinger i Reiten-rapporten, bør føre til at det etableres mer markedsbaserte løsninger i nye geografiske områder.


Hva er trenden i den teknologiske utvikling?


Dette har vært en veldig tradisjonell bransje der vi har sett lite teknologisk utvikling over tid. Det som har kommet for fullt er AMS (intelligente målere) som også gir muligheter for smartere nett med overvåkningsfunksjon og styringsmuligheter som gjør at en raskere får rettet opp feil i fordelingsnettet. I tillegg vil vi se et nett som går fra luft til bakke for å frigjøre arealer og sikre bedre driftssikkerhet for netteier. Digitaliseringen som pågår i samfunnet vil også lede til nye og spennende endringer hvor en kan se for seg lokale «netteiere» med både produksjon og lokal lagring som gjør at behovet for energiuttak og effektkapasitet vil endre seg betydelig. Når vi nå har blitt en del av globale VINCI Energies, gir dette tilgang på nye konsepter og løsninger som er tilpasset denne utviklingen og kan være med på drive teknologiskiftet i Norden, avslutter Lars Bangen.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;