En ny æra for subsea anlegg

aselvig_2

fmctechnip

Det globale markedet for subsea produksjonsanlegg, pipelines og installasjon er om lag 20 milliarder USD årlig økende til 30-35 milliarder over en tre til fire års periode. Av dette markedet har vi ca. 35% markedsandel. Det som er svært viktig og som vi prøver å utnytte er forretningsmodeller som gir varige og verdi-baserte forbedringer. Der ser vi en stor endring i industrien og en stor vilje til å tenke nytt. Varige kostnadsforbedringer som ikke bare er syklisk, men som virkelig gir en lavere kostbase på subsea prosjekter er alfa & omega i dagens og fremtidens marked, sier Arild Selvig, VP and Head of BD Europe | Subsea Projects i TechnipFMC.TechnipFMC is a global leader in oil and gas projects, technologies, systems, and services. Our integrated offerings range from individual products and services to fully integrated solutions with a single interface to ensure seamless execution (iEPCI™). We provide expertise across three distinct segments: subsea, onshore/ offshore, and surface. Our 40,000 people are constantly offering the best solutions and most innovative technologies to meet the world’s energy challenges. Present in 48 countries TechnipFMC has state-of-the-art industrial assets on all continents and operates a fleet of 21 specialized vessels for installation and subsea construction. www.technipfmc.comIntervju med Arild Selvig, VP and Head of BD Europe | Subsea Projects
Hvor står subsea i dagens marked?Det har vært en betydelig oppgang i subsea markedet siste året både innen produksjonsanlegg og installasjon. Globalt forventes en årlig vekst på omlag 10%. Jevneste veksten er i Brasil som etter korrupsjonsskandalen i Petrobras åpnet for andre aktører. Det er også større aktivitet i Nordsjøen og med økt innslag av mindre prosjekter; “tiebacks” og modifikasjoner. Vi ser at mindre aktører kommer inn i markedet og gjør modifikasjoner på felt, spesielt i UK, men samme tendensen ser vi også i Norge. “Decommissioning” markedet er på vei, mest i UK, men vi har også noen “caser” på norsk sokkel.

På norsk sokkel kommer Sverdrup fase 2 neste år, og Lundin har interessante prosjekter, kortsiktig på Utsira høyden og langsiktig i Barentshavet. Det er også flere andre aktører som har prosjekter på plan.

Internasjonalt har Gulf of Mexico slitt litt med å komme i gang, mens Vest-Afrika kommer og der er det igjen en dreining mot Greenfield, “tiebacks” og det å utnytte eksisterende infrastruktur. Det er store gassprosjekter i Mosambik i Øst-Afrika, og det kommer også prosjekter i Ghana, Senegal, Nigeria og Mauretania.

Det globale markedet for subsea produksjonsanlegg, pipelines og installasjon er om lag 20 milliarder USD årlig økende til 30-35 milliarder over en tre til fire års periode. Av dette markedet har vi ca. 35% markedsandel.


FMC Technologies og Technip fusjonerte i januar 2017. Hvilke synergier er skapt?Det som er svært viktig og som vi prøver å utnytte er forretningsmodeller som gir varige og verdi-baserte forbedringer. Der ser vi en stor endring i industrien og en stor vilje til å tenke nytt. Varige kostnadsforbedringer som ikke bare er syklisk, men som virkelig gir en lavere kostbase på subsea prosjekter er alfa & omega i dagens og fremtidens marked. Da tenker vi samkjøringen mellom produksjonsanlegget på havbunnen og rør som også var hele grunnlaget for fusjonen FMC og Technip. Det er en merverdi i en integrert kontraktmodell. Vi har gjennom studier demonstrert forenkling i gjennomføring av prosjekter som gir både operasjonelle gevinster og kommersielle risikobaserte fordeler for kunden. I dette bildet ligger tidlig involvering og tilføring av kompetanse gjennom studieaktiviteter for å komme opp med de beste og smarteste løsningene. Det er konkretisert synergier ved å kjøre et integrert prosjekt i gjennomføringsfasen. I dette kontrakts-regimet faller variasjonsordre problematikken bort fordi vi håndterer dette på vår side i stedet for at kundene sitter i mellom. Risikoen går ned for operatøren, og det gir en varig forbedring. I løsningen vår ligger en helt ny teknologiplattform med fokus på “design for installation”.

Dette har gitt resultater. Vi startet i 2015 da vi ble utfordret av industrien på varige effektiviseringsforbedringer. Dette var vår respons til det. Vi kjørte Trestakk for Equinor som en integrert kontraktsmodell. Vi har tilsvarende på Visund Nord og internasjonale prosjekter for bl.a. Shell i gulfen og i Asia. Vi har i dag ni store integrerte subsea prosjekter world-wide. “Handover” er på havbunnen “Ready for production” med komplett subsea anlegg inkludert produksjonsanlegg, rør, “umbilicals” og “commissioning”.

Markedsresponsen er økende, og vi ser at man nå har fått øynene opp for integrerte subseastudier.


Johan Sverdrup fase 1 og Snorre Expansion er pågående subseaprosjekter tildelt TechnipFMC. Hva er omfanget?Johan Sverdrup fase 1 inkluderer leveranser av 13 subsea-trær og brønnhoder, i tillegg til tre subsea-strukturer (templates) og kontrollsystemer. I tillegg er det inngått kontrakter for ettermarkedstjenester og tilleggskomponenter knyttet til Johan Sverdrup-feltet.


Snorre Expansion-kontrakten omfatter levering av subsea produksjonssystemer og inkluderer 6 subsea-strukturer (templates) samt undervanns produksjonsutstyr. Snorre ligger i Tampen-området i Nordsjøen og har produsert olje og gass siden august 1992. Prosjektet vil utvide produksjonen i ytterligere 20 år.


Hva er nytt innen teknologi?Før vi fusjonerte med Technip, så vi at subsea produksjonsanlegg hadde en kostnadsutvikling som vi måtte stoppe. Skreddersøm var ikke levedyktig på sikt. Vi startet derfor en R&D som munnet ut i en helt ny produktportefølje som er fokusert på leverandørstandard med utbyttbare enheter, fokus på lavere vekt og lavere levetid. Denne produktporteføljen er vi i ferd med å rulle ut i markedet, og vi kaller den Subsea 2.0. Det er et tre som er konfigurerbart, har betydelig lavere vekt, redusert ledetid, og kost. På manifold siden har vi utviklet en “compact manifold” som er en forgreningsenhet uten rør; en stålblokk som det maskineres hull i. Vi har også utviklet et nytt kontrollsystem og koblingsteknologi i denne 2.0 porteføljen. Her er det forbedringer på funksjonalitet som støtter digitaliseringstrenden som skjer i bransjen med større innsamling av data på havets bunn, det vi kaller “Condition and Performance Monitoring” eller tilstandsovervåkning.

Tilstandsovervåkning handler om å monitorere integriteten til subsea anlegg gjennom å foreta analyse av sensor data og gjøre disse dataene om til informasjon som muliggjør proaktive beslutninger om for eksempel vedlikehold og rest-levetidsvurderinger. Sensordataene overføres via vårt subsea kontrollsystem og satellitt link til TechnipsFMC´s operasjonssenter på land. Operasjonssenteret har regelmessig kontakt med kunden og kan gi råd, både akutte og mer langsiktige, om hva som kan og bør gjøres for å sikre høy regularitet til anlegget på havbunnen. Et tretti-talls systemer er nå installert i hele verden. Dette er en av de viktigste systemene for å drive digitalisering i industrien.


I forhold til miljø, hvor står undervannsteknologien?Subsea er absolutt fremtidens løsning for utvinning både på dypere vann, fjernt fra infrastruktur og i vanskelige klimatiske forhold. Det er også det mest miljømessige utbyggingsalternativet i sårbare områder fordi løsningen skaper det minst mulige miljøfotavtrykk. Vi har gjort flere studier med eksterne partnere og sammenlignet total karbon utslipp for ulike utbyggingsalternativer. Blant annet gjorde vi en studie med Statoil på Tyrihans hvor Statoil kartlagte hele “carbon footprint” kjeden helt tilbake til smelten i stålverket. Også i denne studien kommer subsea frem som den store vinneren nettopp fordi man unngår plattformer som slipper ut mye CO2 i driftsfasen blant annet fra lokal kraftgenerering på plattformen. Resultatene viser en svært positiv miljøeffekt ved anvendelse av subseaanlegg i forhold til utslipp til sjø og luft.

Havvind er også et satsningsområde. Vi installerte Hywind prosjektet for Equinor i Scottland, og vi vil tilby nye prosjekter som kommer opp. Offshore vind er et helt naturlig marked for oss som installatør, og det er et marked i betydelig vekst globalt.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;