Grønn milliardsatsing ved Elkem Salten


elkem_marketing_logo_rgb (1)Ove SordahlEnergigjenvinningsanlegget som nå er under bygging, vil gjøre Elkem Salten til et av verdens mest energieffektive silisiumverk og sikrer vår konkurransekraft i årene fremover. Samarbeidet foregår gjennom et felleseid selskap, Salten Energigjenvinning. Teknologien er kjent. Det handler om dampkjeler og en turbin i etterkant, men det handler også mye om hvordan anlegget bygges for å finne den mest lønnsomme løsningen. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 1 milliard kroner og er forventet ferdig fjerde kvartal 2020, sier verksdirektør Ove Sørdahl i Elkem Salten.


 

INTERVJUET


Elkem Salten, som i dag er et av verdens største og mest moderne silisiumverk, eksporterer silisium og microsilicaprodukter til hele verden. De viktigste produktene fra Elkem Salten er silisium med en renhet i området 96–99 %, microsilica og SIDISTAR®. Med full drift produserer Elkem Salten 80.000 tonn Silisium, 32.000 Microsilica og 8.000 tonn Sidistar årlig. Silisium framstilles av råvarene kvarts og karbonmaterialer. Mineralet kvarts blandes med karbonmaterialene kull og koks som smeltes med temperaturer opp mot 2000 celsiusgrader. www.elkem.no


Intervju med verksdirektør Ove Sørdahl i Elkem Salten

 
Elkem og Kvitebjørn Energi har inngått en samarbeidsavtale om etablering av energigjenvinningsanlegg ved smelteverket Elkem Salten i Nordland. Hva er bakgrunnen for prosjektet?

Investeringsbeslutningen for energigjenvinningsanlegget ble gjort på vårparten i fjor, og et betydelig klimaprosjekt skal realiseres. Enova har tidligere innvilget en støtte på 35 prosent, opp til 350 millioner kroner for bygging av et energigjenvinningsanlegg som vil kunne gjenvinne så mye som 275 GWh elektrisitet årlig, tilsvarende forbruket til om lag 15.000 husstander.

Energigjenvinning er Elkems og smelteverksindustriens fremste bidrag til å redusere verdens klimautslipp, og investeringsstøtte fra Enova er helt avgjørende for igangsettelse av denne type prosjekter. I dette prosjektet hentes ca. 28% av energien som i dag går direkte til luft.

Nå går energien rett fra skorstein til filter, men i denne prosessen går det via rørsystemer til tre dampkjeler, en for hver ovn. Via dampturbin, kondensator og generator omdannes energien og går til el-nettet via transformator. Jfr. Prinsippskisse.

Teknologien er kjent. Det handler om dampkjeler og en turbin i etterkant, men det handler også mye om hvordan anlegget bygges for å finne den mest lønnsomme løsningen. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 1 milliard kroner.

Energigjenvinningsanlegget vil gjøre Elkem Salten til et av verdens mest energieffektive silisiumverk og sikrer vår konkurransekraft i årene fremover. Samarbeidet foregår gjennom et felleseid selskap, Salten Energigjenvinning og er forventet ferdig fjerde kvartal 2020.
 


Prinsippskisse: De gule rørene er de eksisterende og er nødvendig som backup når en kjel er til reparasjon. Da kan verket ha kontinuerlig drift via det gamle systemet. Kjeler med rød topp og transformator i blått bygg.


Elkem Salten verk har rullet ut NOx regulerende miljøteknologi og kutter NOx utslipp med 40%. Hva er omfanget og teknologi?

I 2015 investerte vi om lag 145 millioner kr i en teknologioppgradering på ovn 3. Prosjektet var del av vår strategiske plan for å redusere NOx-utslippene, og NOx-fondet bidro med et betydelig tilskudd. NOx-reduksjonen som følge av tiltaket ble anslått til 425 tonn NOx eller 150.000 dieselbiler. Oppgraderingen var av samme NOx-reduserende teknologi som ble innført på Ovn 2 i 2013, en omfattende ombygging av røykoppløp over smelteovnen samt ovnens chargerings-system. Prosjektet var en suksess, og NOx verdiene er faktisk lavere enn anslått. Dette har vært et viktig klimaprosjekt for Elkem og et stort løft for Salten verk. Ovn 1 som nå gjenstår er planlagt ombygget på vårparten i 2020.


Kort om NOx –

Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør, økt konsentrasjon av bakkenært ozon og bidrar til dårlig lokal luftkvalitet. Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp i Norge. Norge er gjennom Göteborg-protokollen forpliktet til å redusere NOx-utslipp til 156.000 tonn i året. I 2010 var Norges samlede utslipp på 186.000 tonn. Industrien står for 11% av det samlede utslippet. Elkem står for vel tre prosent av Norges samlede utslipp.


Elkem Salten benytter biobrensel i produksjonen. Hva er omfanget i dag?

I smelteovnen mates det inn kvarts og ulike typer karbonholdig materiale: Koks, kull, trekull og treflis. Biobrensel eller treflisandelen er vesentlig høyere enn for bare noen år tilbake, og vi benytter i dag ca. 100.000 tonn i året. Elkem forsker målrettet for å bruke mer biokarbon, og gå mer og mer bort fra fossilt karbon.


Markedet for silisium pt.?

Det er tre hovedmarkeder for silisium; solar, aluminiums- og kjemikalieindustrien. Det er de to siste markedene vi leverer til, og alle tre markedene er i vekst. Det er svingninger i prisbildet for silisium og verdensøkonomien er utslagsgivende. Det pågående handelspresset mellom USA og Kina påvirker økonomien globalt og dermed pris og etterspørsel, men vi er optimister og utsiktene lover bra i det lange bildet, avslutter Ove Sørdahl.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;