Miljøteknologi for industrien
 [Sist endret: 02.11.2016 15:28:12]

mette_egligepower

GE Power Norway AS har installasjoner for kraftproduksjon, kraftoverføring og miljøvennlige teknologier over hele verden. GE Power Norway AS leverer integrerte kraftverkløsninger og tilhørende tjenester for et bredt spekter av energikilder, samt utfører vedlikehold, oppgraderinger og optimeringer på eksisterende kraftverks- og industri-installasjoner. Avdelingene Power Services, Clean Combustion og Grid Solutions hører under vår juridiske GE enhet. Selskapet har 73 ansatte. GE Power Norway AS hadde en omsetning på ca. 230,5 MNOK i 2015 (9 mnd. pga endret regnskapsår) og en ordreinngang på ca. 186 MNOK. I tillegg til GE Power Norway AS, sysselsetter GE ca. 2000 mennesker i Norge, de fleste innenfor legemidler og medisinsk utstyr (GE Healthcare), olje og gass (GE Oil & Gas) og vannkraft (GE Renewable Energy).

 

Intervju med Mette Roti Egli, adm. direktør i GE Power Norway AS

Det har skjedd store endringer i selskapet, kan du si litt om det og hva det betyr for deres kunder?

Ja, General Electric – GE- kjøpte Power og Grid sektorene av Alstom i november 2015. Det som i Norge tidligere var kjent som Alstom Norway AS er i dag GE Power Norway AS.

Sammenslåingen av GE og Alstom er noe som vi ser veldig positivt på fordi vi komplementerer hverandre med tanke på produkter og tjenester. Vi kan i dag tilby et enda bredere spekter av teknologi og med GE’s fotavtrykk og sterke organisasjon, forventer vi å være både mer synlige, raskere og mer konkurransedyktige enn tidligere og dette vil gagne våre kunder først og fremst.

Spesielt ønsker jeg å fremheve muligheten det gir innen olje-og gassektoren hvor GE har levert en rekke gassturbiner og Alstom har levert generatorene som er tilkoblet gassturbinene. Det at vi nå kan yte service og oppgraderinger av hele den kraftgenererende enheten, letter vedlikeholdsarbeidet for kunden.

GE har også stor fokus på digitalisering og utvikler seg til å bli ledende innen styring, overvåkning og diagnostisering. Dette skal føre til høyere pålitelighet, lavere nedetider ved vedlikehold og dermed lavere driftskostnader for kundene våre.

Dere har vært en pioner med utvikling av renseteknologi for aluminiumsverk med installasjoner verden over. Hva gir teknologien, og hvilke større leveranser er i produksjon?

Vi er stolte av å støtte Hydros ambisjon om å forbedre effektiviteten og å redusere utslipp på Karmøy Technology Pilot-prosjektet. Her vil vi bidra til prosjektet med vår rense- og gjenvinningsteknologi for avgassene fra ovnene som brukes i aluminiumproduksjonen. Denne patenterte teknologien er en viktig del av en effektiv produksjonsprosess for aluminium da alumina – en verdifull råvare og basismaterialet i produksjonen, brukes til å fjerne fluor fra røykgassen. Aluminaen med fluor returneres til ovnene, dermed har man fjernet utslippene og redusert råvarekostnadene. Dette prosjektet inkluderer også varmevekslere. Det reduserer røkgassmengden og derved energiforbruket, utslippene blir lavere og energi kan gjenvinnes. Hydro har gjennom pilot prosjektet som mål å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive aluminiumelektrolyseteknologi. Ambisjonen er å redusere energiforbruket med rundt 15 prosent per kilo aluminium produsert, sammenlignet med det globale gjennomsnittet, samtidig som man har det laveste CO2-fotavtrykket i verden. Anlegget skal stå ferdig i andre halvdel av 2017.

Internasjonalt er det også store muligheter for anvendelse av renseteknologien vår. Aluminiumsverket Bahrain skal utvide aluminiumsproduksjonen på sitt aluminiumsverk med 540 000 tonn. Dette blir det største aluminiumsverket i verden. Her er det aktuelt med både rensing av avgasser fra ovnene og fra anodebakeriet.

Det er en økende bekymring rundt klimaendringer. Kombinert med stadig strengere regelverk og tett oppfølging av tidsfrister for å møte miljøkrav, har den internasjonale etterspørselen etter renseanlegg i industrien tatt seg opp.

Rensing og gjenvinning av spillvarme på aluminiumsverk står sentralt i det miljødrivende arbeidet. Når kom det kommersielle gjennombruddet?

AHEX-teknologien er utviklet over ti år i samarbeid mellom GE og Alcoa med betydelig støtte fra Enova. Det er betydelig oppside for miljøet og for energibesparelse. Teknologien muliggjør flere ting på en gang; den både renser avgasser fra anodebakeri og gjenvinner spillvarme som kan utnyttes i internt/eksternt fjernvarmenett. Teknologien er testet i et pilotanlegg i Mosjøen et par år med godt resultat, og vi har nylig solgt et anlegg av industriell størrelse til Trimet i Hamburg – det er veldig spennende. Både i Mosjøen og i det nye anlegget for Trimet, inngår det en enhet for å omforme lavtemperatur-energi til elektrisk kraft.

Teknologien har stor overføringsverdi og kan på sikt bidra til et mer effektivt og renere energiforbruk, og til reduksjon av både nasjonale og globale klimautslipp. Totalt skaper norsk industri flere TWh spillvarme som potensielt kan gjenvinnes. Gjennom teknologien som er implementert ved Alcoa Mosjøen kan det i fremtiden bli mulig å utnytte en betydelig større del av spillvarmen til kraftproduksjon og til varmeformål. GE Power Norway er en ledende global aktør innenfor renseteknologi i aluminiumsektoren og denne håndteres og utvikles fra Norge. Teknologien vi har utviklet sammen med Alcoa, er med på å styrke denne posisjonen.

CO2 fangst er et satsningsområde. Hva er status?

GE satser videre på CO2-fangst- fullskalaprosjektet i Norge. Fullskala CO2-håndtering i Norge er utredet og fulgt opp gjennom flere studier, blant annet idéstudien fra 2015 og mulighetsstudiene som ble lagt frem 4. juli 2016. Formålet med mulighetsstudiene var å vise minst én teknisk gjennomførbar fullskala CO2-håndteringskjede med tilhørende kostnadsestimater. En slik kjede omfatter fangst, transport og lagring av CO2. Resultatene viser at det er flere alternativer som er teknisk mulige å realisere i Norge. Tre ulike fangstanlegg er studert; Norcems sementanlegg i Brevik, Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya i Porsgrunn og Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE) sitt energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud (Klemetsrudanlegget AS). I tillegg har ulike konsepter for skipsbasert transport blitt studert og Statoil har på oppdrag fra departementet utredet ulike lagerlokasjoner og tekniske løsninger for lagring.

Mulighetsstudiene viser at flere alternativ for fangst, transport og lagring er mulige. Planleggings- og investeringskostnadene for en slik kjede er estimert å være mellom 7,2 og 12,6 mrd. kroner (eksklusiv merverdiavgift). Dette vil avhenge av hvor mye CO2 som skal fanges, hvor den skal fanges fra og hvor mange transportskip som behøves. Kostnadsestimatene er innenfor et usikkerhetsnivå på +/- 40 prosent eller lavere.

Departementet vil igangsette konseptstudier av mulige fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering i Norge. Arbeidet innebærer å studere løsninger for fangst, transport og lagring av CO2 som grunnlag for konseptvalg ved de enkelte delene av CO2-håndteringskjeden. Konseptstudiene skal ferdigstilles høsten 2017. Studiene inngår i arbeidet med å utarbeide et grunnlag for investeringsbeslutning som etter planen vil legges fram høsten 2018.

Dere leverer transformatorstasjoner til Europas største landbaserte vindprosjekt på Fosen. Hva er omfanget?

Vi har signert en kontrakt for leveranse av fire nye transformatorstasjoner til Statnett for Fosen Vind DAs vindkraftutbygging på Fosen i Midt-Norge, som er det største pågående landbaserte vindprosjektet i Europa. Statnett har besluttet å gjennomføre første byggetrinn av en ny kraftledning mellom Namsos og Surna. Dette omfatter utvikling av delstrekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal, inkludert fire nye transformatorstasjoner og totalt 180 km med 420KV høyspentlinjer. Prosjektet skal legge til rette for å realisere Fosen-utbyggingen, bedre strømforsyningen til regionen, og øke kapasiteten i strømnettet mellom Nord- og Sør-Norge. Arbeidet med begge delstrekningene er i gang, og planlagt ferdig innen utgangen av 2019.

Vi skal levere totalt 12 bays 420KV og 12 bays 145KV utendørs koblingsanlegg for stasjonene i Hofstad, Åfjord, Surna og Snilldal. Alle utendørs switchyards vil bli levert med relevant HV apparat, og hver transformatorstasjon vil følge Statnetts Standard Bay Design. GE er godkjent leverandør til Statnett for EPC prosjekter og er pre-kvalifisert utstyrsleverandør til Statnett. Vi er svært fornøyd med den tilliten Statnett har vist oss, og vi ser frem til å jobbe med dette prosjektet.

Statnett skal investere og oppgradere for mellom 5 – 7 milliarder kroner i året neste ti års periode. Det er åpenbart betydelig med prosjekter som føyer seg naturlig inn i våre fagområder, avslutter Mette Roti Egli.

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

 

               E H_Logo_Alternative_withClaim_colored_600px

 

                   

strek