Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   23. september 2017 - 22:03
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktHøy investeringsvilje i solenergi
 [Sist endret: 01.02.2017 07:50:10]

Geir Ausland2elkem solar

Elkem Solar har utviklet og industrialisert proprietær teknologi for produksjon av solcellesilisium, ESS®, som bruker 75% mindre energi enn tradisjonelle prosesser. Elkem Solar har produksjon i Kristiansand og på Herøya, og selskapet sysselsetter ca 260 personer. Elkem Solar er eid av Bluestar Elkem Invest, Hong Kong og Guangyu International, Hong Kong.

Solceller er verdens raskest voksende bidrag til ren fornybar energi og er en av de viktigste teknologiske løsninger i kampen mot klimaendringene. Hvert sjuende sekund går en ny solcellemodul basert på Elkem Solar sitt materiale inn i verdens energiproduksjon. Hver av disse modulene vil produsere utslippsfri energi i minimum 30-40 år. Elkem Solar sin prosess er sertifisert internasjonalt som verdens reneste og mest energieffektive sol-silisium prosess. www.elkem.com

 

Intervju med verksdirektør Geir Ausland i Elkem Solar AS

 

Elkem Solar tar ny investering i 100 millioners klassen og mottar omlag 25 millioner kroner fra Enova ifm. ombygging og nyinvestering i produksjonsprosessen på Elkem Solar. Hva er omfanget?

Investeringene som omfatter bl.a. oppgradering og effektivisering av ovn, slaggbehandling, luting og størkning, gjør at vi blant annet kan ta i bruk resirkulert materialer i større grad enn tidligere. Dette er en utvidelse og utvikling av prosessen i Kristiansand som vil redusere energiforbruket og øke kapasiteten i anlegget bl.a. ved å være i stand til å ta imot mer resirkuleringsmateriale. Solcellesilisium som produseres i Kristiansand sendes videre til Elkem Solar på Herøya, og er verdens mest miljøvennlige verdikjede for solcellepaneler. Investeringen vil spare årlig 38,7 GWh energi.

Enova ga tilsagn i februar i fjor om å bevilge Elkem Solar 72 millioner kroner i støtte til å starte opp igjen fabrikk 3 og 4 i de gamle lokalene til REC på Herøya. Hva er omfanget og status i prosjektet?

Prosjektet er nå i sluttfasen, og fabrikken er i drift. Ombyggingen av fabrikken har en ramme på 210 millioner kroner. Dette var en av verdens mest moderne anlegg i 2010, men for å kunne levere på kvalitet og kostnad i dagens marked trengte fabrikken en ombygging. Så fort går det fremover i denne bransjen.

I hovedtrekk er alle linjene ombygd slik at vi kan lage større enheter enn tidligere og på den måten bruker vi mindre energi og andre tilsatsfaktorer per enhet produsert. I tillegg fører ombyggingen til at man får flere solceller per mengde råmateriale. Produksjonsvolumet på Herøya representerer en solcellekapasitet på rett under 1 GW, dvs. en produksjon til nær 2 TWh i året med optimale solforhold. Teknologien vi nå tar i bruk vil bidra til at solcelleproduksjonen blir renere, mer kostnadseffektiv og energibesparende.

I Kristiansand produserer vi silisium som er ren nok for solceller. På Herøya bearbeides råvaren videre ift. komposisjon og struktur som gjør at celler og wafere fungerer optimalt. Selve kuttingen til wafere foregår hos våre kunder.

Oppstart på Herøya er et prosjekt med nye teknologiske løsninger, men også betydelig risiko i et marked som fortsatt utvikler seg fort. Støtten fra Enova var avgjørende for satsingen. 70 nye arbeidsplasser er skapt, og bedriften vil naturligvis bidra til gode ringvirkninger for den lokale regionen. Prosjektet er også et viktig steg i å utvikle ovnsteknologi i en mer energieffektiv og miljøvennlig retning.

Hvordan er markedsbildet?

I 2011 og 2012 gikk markedet helt i ubalanse. Det var på det tidspunktet hvor prisene falt kraftig i hele verdikjeden. Industrien bar preg av stor overkapasitet. Markedet er nå mer i balanse, men det er fortsatt presset, og det vil nok vedvare de neste årene. Ser vi tilbake i dag, var ubalansen i markedet med å gjøre solcelle konkurransedyktig mot andre energikilder mange år før enn forventet. Nå begynner marginene å komme tilbake i ulike ledd i verdikjeden, men vi er på langt nær tilbake til nivået før den store smellen kom. I dag kan man kjøpe solceller til en fjerdedel av det man gjorde for en seks til syv år siden, og det forteller hvor raskt forbedringstakten har vært.

En trend i denne industrien er at produksjonskapasiteten av wafere, solceller og moduler flyttes i stadig større omfang til Asia og at enhetene blir større. Spesielt Kina/Taiwan har en kraftig økning i produksjonskapasitet på bekostning av bl.a. Europa.

Verdensmarkedet er i dag for moduler på omlag 50 - 60 Gigawatt pr år. De største på installasjon i fjor var Kina, India, Japan og USA. En årlig vekstrate på 15% er ikke usannsynlig, men her er mange faktorer som avgjør bl.a. ny kapasitet, utviklingen i verdensøkonomien og ikke minst prisutviklingen på solmoduler.

Teknologien dere benytter er et gjennombrudd og et lavkostalternativ til polysilisium. Hva bidrar den nye teknologien med?

Dette er den produksjonsløypen i verden som har det laveste CO2 fotavtrykket som produserer silisium til solceller, også det laveste energiforbruket, 25% av konvensjonell teknologi. Vår produksjon har derfor en god kostnadsposisjon i markedet, og vi kan gjennom det bidra til økt konkurransekraft hos våre kunder. Bakgrunnen er at vi gjør all rensing i flytende form i stedet for å ta silisium over i gassform for så å konvertere den tilbake. Teknologien er utviklet ved Elkems forskningssenter i Kristiansand. Det betyr en stor energi- og kostnadsbesparelse når vi produserer 6000 tonn på årsbasis. Denne skal vi nå øke til 7500 tonn hovedsakelig ved å utvide kapasiteten i dagens anlegg.

Hva er spesielt med silisiumprosessen?

Det spesielle er at vi tar silisium i flytende form og kjører det gjennom en flertrinns renseprosess. Prosessen baserer seg på en ren metallurgisk prosess fremfor den tradisjonelle måten via gassfase.

Den metallurgiske ruten for å produsere silisium med så høy renhet at den kan benyttes til solcelleproduksjon har mye lavere energiforbruk og lavere kapitalkostnader enn den tradisjonelle Siemens-prosessen via silangass.

Silisium fra Elkem Solar produserer solceller med den samme effektivitet som med polysilisum. I dagens marked ligger industristandarden på mellom 18 og 21% celle-effektivitet avhengig av prosessen videre. Vi har også demonstrert celle-effektivitet godt over industrigjennomsnittet, dette avhengig av kundens produksjonsprosess.

Hvordan har utviklingen foregått?

Helt siden slutten av 70-tallet har Elkem forsket på renseprosesser for silisium og opparbeidet betydelige kompetanse. I 2001 ble utviklingsarbeidet trappet opp ved vårt forskningssenter på Fiskaa. Det er nå vi høster av denne kunnskapen. I 2012 måtte vi stenge produksjonen i en periode, men samtidig tok vi fatt i det som skal bli neste generasjons Elkem Solar prosess. Her har vi oppnådd gode resultater ift. celle effektivitet.

Hva betyr satsingen for miljøet?

Der solceller er blitt konkurransedyktig, kan de ta store markedsandeler av energiproduksjonen. Solenergien er kanskje den viktigste kraften for å endre energimiksen i verden i årene fremover. Solceller kan ikke løse det alene, men det er den største enkeltfaktoren i forhold til å gjøre dette veldige skiftet som må til for å være i nærheten av å nå to-graders målet ti år frem. Hvert år sparer verdens solcelleinstallasjoner jorden for utslipp av 53 millioner tonn CO2. Det tilsvarte Norges samlede utslipp i 2014. Bare siste året er 60-70 nye Gigawatt solcelleinstallasjoner installert. Det bidrar til en grønnere hverdag.

Fremtidsbildet for solenergi?

Solenergi har på få år blitt verdens raskest voksende energikilde. Solstrøm dekker 2,6% av kraftforbruket i Europa og 5,2% av kraftforbruket i topplast-perioder. To tredeler av kapasiteten er installert siste par årene. Enkelte land har over 10% av totalproduksjonen fra sol (Italia, Hellas, Tyskland). Med andre ord er det et betydelige potensial for økt bruk av solcellestrøm. Om noen 10 år kan solenergi være verdens største energikilde. Det scenariet underbygges av det internasjonale energibyrået, og de største aktørene i kraftbransjen. Det er en global målsetting om å anvende mer fornybar energi, og når vi ser at prisene har falt til det nivået vi har nå, så vil solenergi bli enda mer attraktiv, avslutter Geir Ausland.

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                        

 

 

                   

 


 

Artech Automation AS er et selskap som leverer produktivitetsforbedrende og kvalitetssikrende løsninger til industrien. Vår kjernevirksomhet er å finne spesialløsninger til krevende oppgaver, og vi har hele industrien i Norge som satsningsområde.

Vi er en systemintegrator med automasjon og bygging av spesialmaskiner som hovedsatsningsområder. Vi kan ta forskjellige roller avhengig av den enkelte kundes situasjon og behov, alt fra å utarbeide en lønnsomhetsanalyse til leveranse av enkeltkomponenter, spesialmaskiner og totale systemer.

For nærmere informasjon: www.artech.no

 


 

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no